Opiskelija voi hankkia osaamista oppilaitoksen lisäksi myös työpaikalla. Kyseistä koulutusta kutsutaan työelämässä oppimiseksi. Se on oppilaitoksessa suoritettavan opiskelun tavoin tavoitteellista ja ohjattua, ja siihen voidaan myös yhdistää koulutusta oppilaitoksen tiloissa, verkko-oppimisympäristöissä, virtuaalisissa oppimisympäristöissä sekä itsenäisesti opiskellen. Työelämässä oppimisesta sovitaan koulutussopimuksella.

Koulutussopimukseen perustuva koulutus

Koulutussopimus tehdään aina, kun oppiminen tapahtuu yrityksessä. Sopimuksen tavoitteena on hankkia työpaikalla tarvittavaa osaamista ja suorittaa sen jälkeen tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus.

Koulutussopimus eroaa oppisopimuskoulutuksesta siinä, että opiskelija ei ole ko. ajalla työsuhteessa yritykseen eikä hänelle näin ollen makseta koulutusajalta palkkaa tai muuta vastiketta. Myöskään yritykselle tai Turun AKK:lle ei makseta ko. ajalta korvausta.

Koulutussopimuksen edellytyksenä on, että

  • työpaikalla on käytettävissä riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa,
  • tarpeelliset työvälineet sekä
  • ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevää henkilöstöä oppimisen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sopimus

Turun AKK hoitaa aina sopimusasiat, joten opiskelijan tai yrityksen ei tarvitse murehtia niistä. Kyseessä on kuitenkin kirjallinen sopimus yrityksen ja Turun AKK:n välillä.

Opiskelija hyväksyy koulutussopimuksen hyväksyessään HOKSin (= henkilökohtainen opintosuunnitelma), johon työpaikalla tapahtuva oppiminen on suunniteltu ja aikataulutettu. Koulutussopimukselle ei ole määritelty minimiaikaa, se voidaan tehdä opiskelijan yksilöllisen tarpeen perusteella ja mittaisena.

Lisätietoja

Koulutussopimukseen liittyviä lisätietoja saat vastuuopettajaltasi.

Takaisin Olen opiskelija -sivulle. 

Henkilö kynä kädessä allekirjoittamassa paperia