Huolenaiheista ja rikkomuksista ilmoittaminen

Turun AKK:ta ylläpitävässä Turun Aikuiskoulutussäätiössä vastuullisuus on koko organisaation läpäisevä ajattelutapa. Noudatamme lakeja ja määräyksiä sekä toimimme omien arvojemme ja eettisten linjaustemme mukaisesti kaikissa tilanteissa. Jokaisen Turun Aikuiskoulutussäätiön työntekijän tai yhteistyökumppanin velvollisuuksiin kuuluu ilmoittaa havaituista rikkomuksista tai niiden epäilystä riippumatta siitä, koskevatko ne lakeja ja määräyksiä tai omia toimintaperiaatteitamme.

Turun Aikuiskoulutussäätiön käyttämä rikkomusten ilmoituskanava on tärkeä osa vastuulliseen toimintaan liittyvien periaatteiden noudattamisen valvomista. Saman ilmoituskanavan kautta voi ilmoittaa myös vuoden alussa voimaan astuneen ilmoittajansuojalain mukaisen soveltamisalan mukaisista asioista. Ilmoituskanavan kautta kaikilla säätiön työntekijöillä ja sidosryhmän edustajilla on mahdollisuus ilmoittaa luottamuksellisesti ja nimettömästi havaitusta tai epäillystä lakien, asetusten, määräysten tai arvojemme vastaisesta toiminnasta. Rikkomuksista tai niiden epäilyistä voi ilmoittaa, vaikka ilmoittaja ei ole täysin varma siitä, onko rikkomus tapahtunut. Ilmoittajalla tulee kuitenkin olla perusteltu syy epäillä rikkomuksen tapahtuneen.

Ilmoituksen voi myös tietyissä tilanteissa tehdä suoraan oikeuskansleriviraston keskitettyyn ilmoituskanavaan. Ilmoituksen voi tehdä sekä kirjallisesti että suullisesti. Nimettömiä ilmoituksia ei oteta vastaan. Jotta ilmoittajalla kuitenkin olisi oikeus ilmoittajansuojelulain mukaiseen suojeluun, tulee jonkin seuraavista ehdoista täyttyä:

  • Ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, ettei sisäisen ilmoituksen perusteella ole ryhdytty tarvittaviin toimenpiteisiin ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämiseksi ja tarvittaessa rikkomiseen puuttumiseksi lain asettamissa aikarajoissa.
  • Ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että rikkomiseen ei voida puuttua tehokkaasti sisäisen ilmoituksen perusteella.
  • Ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että hän on vaarassa joutua ilmoittamisen johdosta vastatoimien kohteeksi.

Turun Aikuiskoulutussäätiö suhtautuu ilmoituskanavan kautta tulleisiin ilmoituksiin vakavasti. Ilmoittajan tulee ilmoitusta tehdessään arvioida, onko rikkomuksesta tai sen epäilystä ilmoittaminen ilmoituskanavan kautta oikeasuhtainen toimenpide rikkomuksen tai sen epäilystä ilmoittamiseen vai onko sen käsittely esihenkilön tai muun säätiön edustajan kanssa riittävää. Jos tämä ei ole mahdollista, rikkomuksesta tai sen epäilystä voi aina ilmoittaa ilmoituskanavan kautta.

Turun Aikuiskoulutussäätiö ei kohdista rikkomuksista tai niiden epäilystä ilmoittavaan henkilöön mitään ilmoittajansuojelulaissa tarkoitettuja vastatoimia säätiön ilmoituskanavan menettelytapojen mukaisesti tehdyissä ilmoituksissa eikä myöskään yritä estää ketään ilmoittamasta rikkomista koskevia tietoja. Noudatamme ennalta määriteltyä menettelytapaa vastaanotettujen ilmoitusten selvittämiseen ja niistä aiheutuvien jatkotoimenpiteiden toteuttamiseen.

Ilmoituskanavaan pääset tästä

Siirry takaisin sivun alkuun