Meillä Turun AKK:ssa opiskelet joustavasti ja käytännönläheisesti oma elämäntilanteesi huomioiden. Saat ohjausta ja tukea jo ennen opintojen aloittamista sekä niiden aikana. Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille apua antavat kolme omakielistä ohjaajaamme.

Koulutuksesta on mahdollisuus joustavasti siirtyä työelämään missä vaiheessa tahansa. Kauttamme onnistuu myös helppo oppisopimus. Kysy lisää, miten sinulle rakennetaan oma opintopolku.

Sinisiä laatikoita klikkaamalla (ks. alla) löydät tietoa mm. tutkinnoista ja opiskelumuodoista.

Hakeutuminen

Kuka tahansa voi hakeutua meille suorittamaan ammatillista tutkintoa tai VALMA-koulutusta laissa määritellen jatkuvan haun kautta. Opiskelijaksi voi hakeutua myös työvoimakoulutuksen ja yhteishaun hakuväyliä pitkin tiettyinä ajankohtina. Henkilöstökoulutukseen osallistuu vain sen yrityksen henkilökuntaa, joka hankkii meiltä henkilöstökoulutusta.

Opiskelijaksi voi hakeutua verkkosivujemme kautta. Verkkosivuiltamme löydät aina ajantasaiset tiedot koulutuksistamme.
Otamme sinuun yhteyttä hakemuksesi jälkeen.

Tutkinnot

Ammatillisia tutkintoja ovat perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot.

Kaikki ammatilliset tutkinnot / tutkinnon osat määritellään osaamispisteinä (osp), joka määrittelee tutkinnon osaamisen laajuuden. Osaamispiste ei tarkoita opintojen kestoa.

Tutkinnon perusteet (OPH) määrittelevät kunkin tutkinnon vaatimukset ja säännöt tutkinnon suorittamisen muodostumiselle.

Perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen vähintään yhdellä osa-alueella. Perustutkinto on laajuudeltaan 180 osp, se jakautuu ammatillisiin tutkinnon osiin (145 osp) ja 1.8.2018 alkaen yhteisiin tutkinnon osiin (YTO) 35 osp. Yhteisiä tutkinnon osia ovat: Viestintä- ja vuorovaikutus-, matemaattis-luonnontieteellinen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämässä tarvittavaa ammattitaitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin. Ammattitutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, joista vähintään yksi on aina pakollinen ja vähintään yksi on valinnainen tutkinnon osa. Ammattitutkinnot ovat laajuudeltaan 120, 150 tai 180 osp. Laajuus määritellään tutkinnon perusteissa.

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämässä tarvittavaa ammattitaitoa, joka on ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista. Erikoisammattitutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, joista vähintään yksi on aina pakollinen ja vähintään yksi on valinnainen tutkinnon osa. Erikoisammattitutkinnot ovat laajuudeltaan 160, 180 tai 210 osp. Laajuus määritellään tutkinnon perusteissa.

VALMA-koulutus on tutkintokoulutukseen valmistava koulutusta. Se muodostuu valinnaisista koulutuksen osista, ei tutkinnoista. VALMAn laajuus on 60 osp, ja se tulee suorittaa maksimissaan yhdessä vuodessa.

Kouluttautumismuodot

Yleisimmät koulutusmuodot ovat

Koulutusten toteutuksessa käytetään etä- ja lähi- ja verkko-opetusta sekä työssäoppimista.

Tutkintokoulutus tähtää ammatillisten tutkintojen / tutkinnon osien suorittamiseen. Opiskelijaksi voi hakeutua perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittamiseen.

Työvoimakoulutus on yhdessä TE-hallinnon kanssa suunniteltu koulutus, johon TE-toimisto valitsee opiskelijat. Koulutus voi olla tutkintokoulutusta tai myös ilman tutkintoa tai tutkinnon osan tavoitetta, silloin se on ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää. TE-hallinto järjestää myös kotoutumiskoulutusta sekä uravalmennusta.

Oppisopimuskoulutus on tutkintokoulutusta, joka valmistaa suorittamaan ammatillisia tutkintoja tai tutkinnon osia. Taustalla on työsuhde ja työsopimus. Opiskelijaksi voi hakeutua perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittamiseen.

Henkilöstökoulutus on tietyn työnantajan henkilöstölle järjestettävä tutkintokoulutusta, josta osan maksaa työnantaja. Henkilöstökoulutus voi olla myös ilman tutkintoa / tutkinnon osaa, eli ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää, mutta vain työvoimakoulutuksena.

Valmentava koulutus (VALMA) on tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta, joka antaa valmiuksia hakeutua tutkintokoulutukseen.

Muu ammatillinen koulutus on ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää, jossa ei ole tavoitteena tutkinto / tutkinnon osa. Tähän kuuluvat myös eri sertifikaatit ja pätevyydet.

Opiskeluoikeus

Opiskelijan opiskeluoikeus alkaa, kun hänet otetaan opiskelijaksi, ja opiskeluoikeus päättyy, kun hän on suorittanut tutkinnon / tutkinnon osat tai koulutuksen loppuun. Opiskeluoikeus päättyy myös, kun opiskelijan opiskeluoikeus peruutetaan, katsotaan eronneeksi tai oppisopimus puretaan.

Työvoimakoulutuksessa opiskeluoikeus alkaa ja päättyy TE-hallinnon sopimana ajankohtana.

Opiskeluoikeus voidaan väliaikaisesti keskeyttää siksi ajaksi, kun opiskelija on esim. armeijassa tai saa sairaus-, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. Lisäksi opiskeluoikeus voidaan opiskelijan pyynnöstä väliaikaisesti keskeyttää muusta perustellusta syystä.

Opiskeluoikeus voidaan peruuttaa tietyissä tapauksissa, kun tutkintoon tai ammatissa toimimiseen liittyy alaikäisten, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia (ns. SORA-tutkinnot).

Opiskelija katsotaan eronneeksi, jos hänen tarkoituksenaan ei ole osallistua HOKSin mukaiseen toimintaan, eikä hän ole esittänyt poissaoloilleen perusteltua syytä tai hän ei ole suorittanut VALMAA säädetyssä ajassa (1 vuosi). Opiskelija katsotaan eronneeksi myös silloin, kun hän itse kirjallisesti ilmoittaa asiasta.

Työvoimakoulutuksessa opiskelevan opiskeluoikeudesta päättää TE-toimisto. Jos ko. opiskelija on pois ilmoittamatta ja ilman perusteltua syytä viisi peräkkäistä koulutuspäivää, opiskeluoikeus päättyy.

Oppisopimus lakkaa, kun oppisopimus päättyy tai kun sopimus puretaan. Sopimus voi päättyä esim. opiskeluoikeuden peruuttamiseen (ns. SORA-tutkinnot). Sopimuksen purku tapahtuu yleisemmin työnantajan ja opiskelijan yhteisellä sopimuksella.

Sopimuksen voi purkaa myös koulutuksen järjestäjä opiskelijaa ja työantajaa kuultuaan, jos työpaikalla ei noudateta ammatillista koulutusta koskevaa lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai oppisopimuksen ehtoja.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksessa n. 80 % opiskelusta on työssä oppimista työpaikalla ja n. 20 % tietopuolista opetusta oppilaitoksessa.

Oppisopimuskoulutus

Hyödyllisiä linkkejä

Toimipaikat

Turun toimipaikkoihimme pääset kätevästi julkisella liikenteellä. Molemmissa on myös hyvät ja tilavat parkkipaikat.

Katso toimipaikkamme.