Kiinnostaako opiskelu Turun Aikuiskoulutuskeskuksessa?

Meillä opiskelet joustavasti ja käytännönläheisesti oma elämäntilanteesi huomioiden. Saat apua ja tukea jo ennen opintojen aloittamista sekä niiden aikana. Tältä sivulta löydät tietoa mm. opiskelumuodoista sekä koulutustarjonnastamme.

Kouluttautumismuodot

Yleisimmät koulutusmuodot ovat

Koulutusten toteutuksessa käytetään etä- ja lähi- ja verkko-opetusta sekä työssäoppimista.

Omaehtoinen koulutus tarkoittaa valtion tukemaa koulutusta, josta opiskelija maksaa tietyn, erikseen määritellyn summan. Mikäli opiskelu on päätoimista, opiskelija on oikeutettu hakemaan Kelan opinto- tai työmarkkinatukea. Omaehtoisesta koulutuksesta käytetään myös nimitystä VOS-koulutus.

Työvoimakoulutus on työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamaa, opiskelijalle maksutonta koulutusta, joka on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille työnhakijoille tai työttömuusuhan alaisille henkilöille. Työttömänä on mahdollista opiskella omaehtoisesti ja esimerkiksi suorittaa loppuun kesken jäänyt tutkinto. Työvoimakoulutuksiin haetaan osoitteessa www.te-palvelut.fi -osoitteesta löytyvällä sähköisellä lomakkeella tai käymällä paikallisessa TE-toimistossa.

Lyhyet täsmäkoulutukset on tarkoitettu osaamisen päivittämiseen tai uuden tietotaidon hankkimiseen. Tarjonta on laaja ja aina ajan hermolla. Tavallisesti kesto 1-5 päivää. Turun Aikuiskoulutuskeskuksen lisäksi kannattaa tutustua myös laajaan Turun kesäyliopiston tarjontaan.

Opiskelijaksi soveltuminen (sora-lainsäädäntö)

SORA-lainsäädäntö – tutkintojen terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi soveltumisen säädökset

Vuoden 2012 alussa astui voimaan ns. SORA-laki, joka koskee humanistista ja kasvatusalaa, tekniikan ja liikenteen alaa, luonnonvara- ja  ympäristöalaa sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alaa.

Turun Aikuiskoulutuskeskuksessa SORA-lainsäädäntö vaikuttaa seuraavien tutkintojen valintaperusteisiin:

 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 • jalkojenhoidon ammattitutkinto
 • koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
 • perhepäivähoitajan ammattitutkinto
 • turvallisuusalan perustutkino
 • työvalmennuksen erikoisammattitutkinto
 • vanhustyön erikoisammattitutkinto

Uudistunut lainsäädäntö on aiheuttanut muutoksia seuraaviin asioihin:

 • opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä on tarkennettu
 • opiskeluoikeuden peruuttaminen on mahdollista tilanteissa, joissa se on turvallisuusnäkökohtien vuoksi perusteltua
 • tiedonsaantioikeus aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamisesta
 • tiedonsaanti oikeus rikosrekisterimerkinnästä
 • huumausainetestaukseen liittyvä ohjeistus on säädetty työelämää vastaavaksi
 • kurinpitosäännöksiä on täsmennetty
 • koulutuksen järjestäjien, korkeakoulujen ja viranomaisten tietojensaanti on varmistettu.

Lain tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä sekä parantaa yksittäisen opiskelijan oikeusturvaa.

Pääsääntöisesti näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei ole esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelija voi kuitenkin olla lain mukaan soveltumaton alalle esimerkiksi terveydentilan, toimintakyvyn, turvallisuuden vaarantamisen, rikosmerkinnän tai aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen takia.

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja yksilöllinen hoitotilanne.

Koulutuksen järjestäjä voi peruuttaa opiskeluoikeuden, jos

1) opiskelija on vaarantamalla toistuvasti tai vakavasti opinnoissaan toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden osoittautunut ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai työssä oppimisessa

2) on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen

3) opiskelija on hakuvaiheessa salannut sellaisen terveyteen liittyvän tiedon, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi

4) opiskelija on salannut aiemman opiskeluoikeutensa peruuttamisen.

Pyydettäessä esitettävät todistukset

 • Opiskelijaksi pyrkivän tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.
 • Jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelijalla on terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä este, hänet voidaan määrätä terveydentilan toteamiseksi laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamiin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.
 • Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssä oppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista.
 • Rikosrekisteriotteen esittämistä voidaan edellyttää sosiaali- ja terveysalan perus- ja ammatti- ja eri-koisammattitutkintojen opiskelijalta, jos hän opinnoissaan työskentelee alaikäisten kanssa. Hakuvaiheessa todistusta ei tarvita.

Lue lisää SORA-lainsäädännöstä OPH:n sivuilta.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksessa n. 80 % opiskelusta on työssä oppimista työpaikalla ja n. 20 % tietopuolista opetusta oppilaitoksessa.

Oppisopimuskoulutus

Hyödyllisiä linkkejä