Meillä Turun AKK:ssa opiskelet joustavasti ja käytännönläheisesti oma elämäntilanteesi huomioiden – myös verkossa ja etänä. Saat ohjausta ja tukea jo ennen opintojen aloittamista sekä niiden aikana. Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille apua antavat omakieliset ohjaajamme.

Koulutuksesta on mahdollisuus joustavasti siirtyä työelämään missä vaiheessa tahansa. Kauttamme onnistuu myös helppo oppisopimus. Kysy lisää, miten sinulle rakennetaan oma opintopolku.

Sinisiä laatikoita klikkaamalla (ks. alla) löydät tietoa mm. tutkinnoista ja opiskelumuodoista.

Opintojen rahoitus

Aikuisena opiskeluun on tarjolla useita erilaisia rahoitus- ja tukivaihtoehtoja erilaisiin opiskelumuotoihin. Tukia voi käyttää sekä ammatin vaihtoon tähtääviin koulutuksiin kuin nykyistä ammattia täydentäviin koulutuksiinkin. Koulutusten tiedoissa näkyy, millä rahoituksella niitä toteutetaan ja millaista tukea niiden suorittamiseen voi saada.

Opiskelu työttömänä

Tutustu haussa oleviin työvoimakoulutuksiimme, lyhytkestoisten tai sivutoimisten opintojen mahdollisuuteen sekä omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella. Näissä toteutusmuodoissa on mahdollista opiskella työttömyysetuudella.

Ammatillinen työvoimakoulutus

 • Tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa.
 • Voit oppia uuden ammatin, suorittaa tutkinnon, lisätä ammattitaitoasi ja parantaa työnsaantimahdollisuuksia.
 • Yrittäjyyttä pohtiville järjestetään yrittäjäkoulutusta ja uravalmennusta yrittäjyyteen.

Työvoimakoulutuksen aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä. Työttömyysetuuden voi saada korotettuna, jos työvoimakoulutuksesta on sovittu työllistymissuunnitelmassa. Saat lisäksi osallistumispäiviltä kulukorvausta.

Opiskelu työttömyysetuudella

Omaehtoisessa koulutuksessa TE-toimisto voi myöntää koulutukseen hyväksytylle oikeuden opiskella työvoimaetuudella, jolloin saat siis saman etuuden kuin työttömänä. Omaehtoisessa koulutuksessa ei makseta kulukorvausta. Työttömyysetuutta voi saada päätoimiseen opiskeluun enintään 24 kuukaudeksi.

Työttömyysetuuden myöntämisen perusteet:

 • Hakijan oltava vähintään 25-vuotias opintojen alkamishetkellä.
 • Hakijan tulee olla työttömänä työnhakijana TE-palveluissa.
 • Hakijalla on TE-palvelujen toteama koulutustarve.
 • Opiskelusta on sovittu erikseen opiskelijan työllistymissuunnitelmassa.

Helppo oppisopimus – nopeasti töihin ja uuteen ammattiin

Oppisopimuskoulutus

 • Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on opiskelemasi alan työpaikka. Hankit työpaikan itse.
 • Oppisopimuskoulutuksessa opit työpaikalla, teet alan työtä ja saat ohjausta. Työssä oppimista täydennetään opinnoilla ammatillisessa oppilaitoksessa.
 • Opiskelijalla on työnantajaan normaali työsuhde ja hän saa alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
 • Jos työnantaja ei maksa palkkaa opetuspäiviltä, opiskelija voi saada päivärahaa sekä matkakorvauksen.

Oppisopimuskoulutus + kuntoutusraha:

Voit hakea kuntoutusrahaa (KELA, työeläkevakuutusyhtiö) oppisopimuskoulutuksen ajalle, jos työkykysi ja ansiomahdollisuutesi ovat olennaisesti heikentyneet tai jos sinua uhkaa todennäköinen työkyvyttömyys sairauden, vian tai vamman takia. Edellytyksenä on, että olet 16-67-vuotias, sinulla on työnantajasi kanssa oppisopimus, jonka oppisopimustoimisto tai koulutuksen järjestäjä ovat hyväksyneet.

KELAn kuntoutusraha määräytyy vuositulon perusteella. Työeläkevakuutusyhtiön kuntoutusraha on 33 % suurempi kuin työkyvyttömyyseläkkeesi. Varmista kuntoutusrahan määrä omasta työeläkevakuutusyhtiöstä!

Kuntoutusraha, kuntoutustuki ja kuntoutuskorotus:

Jos vaihdat alaa terveyssyiden vuoksi, voit hakea työeläkevakuutusyhtiöltäsi tukea uuden ammatin opiskeluun ammatillisena kuntoutuksena. Kuntoutusraha turvaa toimeentuloasi kuntoutuksen aikana. Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke. Kuntoutuskorotusta on mahdollista saada ammatillisen kuntoutuksen ajalta. Opiskelu on myös mahdollista työkyvyttömyyseläkkeellä. Selvitä mahdollisuudet tarkemmin Kelasta / omasta työeläkevakuutusyhtiöstäsi.

Omaehtoista opiskelua ei voida tukea työttömyysetuudella, jos irtisanoudut työsuhteestasi vain aloittaaksesi omaehtoiset opinnot! TE-palvelut myös seuraa opintojesi etenemistä.

Aikuisopiskelijan opintotuki

Aikuisopiskelijan opintotukea on mahdollista saada, jos opinnot ovat päätoimisia ja opiskelu jatkuu vähintään kaksi kuukautta. Opintojen on edettävä Kelan edellyttämällä tavalla. Opiskelu on päätoimista, kun suoritettavaksi sovittujen opintojen laajuus on vähintään 4,5 osaamispistettä (osp)/opiskelukuukausi. Opintotuki koostuu opintorahasta sekä opintolainan valtiontakauksesta. Lisäksi voi saada asumistukea. Summa riippuu mm. asuinpaikasta ja vuokrasta.

Aikuisopiskelija voi hakea opintolainaa. Valtiontakauksen edellytyksenä on Kelan opintoraha tai Työllisyysrahaston aikuiskoulutustuki. Kelan laskureilla voit katsoa, paljonko voit tukea saada.

Palkansaajan aikuiskoulutustuki

Palkansaajan aikuiskoulutustukea voi hakea päätoimisiin opintoihin, jos

 • on ollut työelämässä vähintään 8 vuotta,
 • nykyisen työnantajan palveluksessa vähintään vuoden ja
 • jää työstään palkattomalle opintovapaalle.

Opintojen alkaessa haetaan palkatonta opintovapaata. Opintovapaa on työntekijän lakisääteinen oikeus.

Aikuiskoulutustukea voi ensi kertaa haettaessa saada enintään 15 kk ajan. Aikuiskoulutustukea ei voi saada, jos saa muita etuuksia, esim. sairauspäiväraha. Voit hakea myös soviteltua aikuiskoulutustukea.

Aikuiskoulutustukea haetaan Työllisyysrahastolta, www.tyollisyysrahasto.fi . Sivulla on laskuri, jonka avulla voi arvioida oman tukensa suuruuden.

Aikuiskoulutustuen opintolaina

Jos sinulle on myönnetty aikuiskoulutustukea, voit saada Kelasta opintolainan valtiontakauksen. Ehtona on, että saat aikuiskoulutustukea yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksan viikkoa. Lainatakauksessa on samat ehdot kuin opintotuen lainatakauksessa. Et voi saada lainatakausta, jos saat etuuksia, jotka estävät opintotuen saamisen.

Lisätietoa: www.kela.fi/opintotuki-opintolaina

Tärkeitä linkkejä

Mistä apua tukiviidakkoon?

Ota yhteyttä opinto-ohjaajiimme, joiden kanssa voit keskustella luottamuksellisesti sinua askarruttavista asioista. Maahanmuuttajataustaisille henkilöille apua tarjoavat omakieliset ohjaajamme.

Hakeutuminen

Kuka tahansa voi hakeutua meille suorittamaan ammatillista tutkintoa tai VALMA-koulutusta laissa määritellen jatkuvan haun kautta. Opiskelijaksi voi hakeutua myös työvoimakoulutuksen ja yhteishaun hakuväyliä pitkin tiettyinä ajankohtina. Henkilöstökoulutukseen osallistuu vain sen yrityksen henkilökuntaa, joka hankkii meiltä henkilöstökoulutusta.

Turun AKK koulutuksen järjestäjänä päättää omaehtoisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen hakuajoista, hakumenettelyistä ja opiskelijavalinnoista. Työvoimakoulutuksissa päätösvalta on TE-palveluilla.

Opiskelijavalinnoissa noudatetaan aina yhdenvertaisia valintaperusteita.

Turun AKK:lla on talon yhteiset ja tutkintokohtaiset valintaperusteet näihin koulutuksiin. Opiskelijoiksi valitaan hakijoista hakuprosessin perusteella soveltuvimmat hakijat. Valinta perustuu kokonaisarvioon ja mahdollisiin testeihin.

Opiskelijaksi voi hakeutua verkkosivujemme kautta. Verkkosivuiltamme löydät aina ajantasaiset tiedot koulutuksistamme.
Otamme sinuun yhteyttä hakemuksesi jälkeen.

Tutkinnot

Ammatillisia tutkintoja ovat perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot.

Kaikki ammatilliset tutkinnot / tutkinnon osat määritellään osaamispisteinä (osp), joka määrittelee tutkinnon osaamisen laajuuden. Osaamispiste ei tarkoita opintojen kestoa.

Tutkinnon perusteet (OPH) määrittelevät kunkin tutkinnon vaatimukset ja säännöt tutkinnon suorittamisen muodostumiselle.

Perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen vähintään yhdellä osa-alueella. Perustutkinto on laajuudeltaan 180 osp, se jakautuu ammatillisiin tutkinnon osiin (145 osp) ja 1.8.2018 alkaen yhteisiin tutkinnon osiin (YTO) 35 osp. Yhteisiä tutkinnon osia ovat: Viestintä- ja vuorovaikutus-, matemaattis-luonnontieteellinen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämässä tarvittavaa ammattitaitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin. Ammattitutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, joista vähintään yksi on aina pakollinen ja vähintään yksi on valinnainen tutkinnon osa. Ammattitutkinnot ovat laajuudeltaan 120, 150 tai 180 osp. Laajuus määritellään tutkinnon perusteissa.

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämässä tarvittavaa ammattitaitoa, joka on ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista. Erikoisammattitutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, joista vähintään yksi on aina pakollinen ja vähintään yksi on valinnainen tutkinnon osa. Erikoisammattitutkinnot ovat laajuudeltaan 160, 180 tai 210 osp. Laajuus määritellään tutkinnon perusteissa.

VALMA-koulutus on tutkintokoulutukseen valmistava koulutusta. Se muodostuu valinnaisista koulutuksen osista, ei tutkinnoista. VALMAn laajuus on 60 osp, ja se tulee suorittaa maksimissaan yhdessä vuodessa.

Kouluttautumismuodot

Yleisimmät koulutusmuodot ovat

Koulutusten toteutuksessa käytetään etä- ja lähi- ja verkko-opetusta sekä työssäoppimista.

Tutkintokoulutus tähtää ammatillisten tutkintojen / tutkinnon osien suorittamiseen. Opiskelijaksi voi hakeutua perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittamiseen.

Työvoimakoulutus on yhdessä TE-hallinnon kanssa suunniteltu koulutus, johon TE-toimisto valitsee opiskelijat. Koulutus voi olla tutkintokoulutusta tai myös ilman tutkintoa tai tutkinnon osan tavoitetta, silloin se on ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää. TE-hallinto järjestää myös kotoutumiskoulutusta sekä uravalmennusta.

Oppisopimuskoulutus on tutkintokoulutusta, joka valmistaa suorittamaan ammatillisia tutkintoja tai tutkinnon osia. Taustalla on työsuhde ja työsopimus. Opiskelijaksi voi hakeutua perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittamiseen.

Henkilöstökoulutus on tietyn työnantajan henkilöstölle järjestettävä tutkintokoulutusta, josta osan maksaa työnantaja. Henkilöstökoulutus voi olla myös ilman tutkintoa / tutkinnon osaa, eli ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää, mutta vain työvoimakoulutuksena.

Valmentava koulutus (VALMA) on tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta, joka antaa valmiuksia hakeutua tutkintokoulutukseen.

Muu ammatillinen koulutus on ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää, jossa ei ole tavoitteena tutkinto / tutkinnon osa. Tähän kuuluvat myös eri sertifikaatit ja pätevyydet.

Opiskeluoikeus

Opiskelijan opiskeluoikeus alkaa, kun hänet otetaan opiskelijaksi, ja opiskeluoikeus päättyy, kun hän on suorittanut tutkinnon / tutkinnon osat tai koulutuksen loppuun. Opiskeluoikeus päättyy myös, kun opiskelijan opiskeluoikeus peruutetaan, katsotaan eronneeksi tai oppisopimus puretaan.

Työvoimakoulutuksessa opiskeluoikeus alkaa ja päättyy TE-hallinnon sopimana ajankohtana.

Opiskeluoikeus voidaan väliaikaisesti keskeyttää siksi ajaksi, kun opiskelija on esim. armeijassa tai saa sairaus-, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. Lisäksi opiskeluoikeus voidaan opiskelijan pyynnöstä väliaikaisesti keskeyttää muusta perustellusta syystä.

Opiskeluoikeus voidaan peruuttaa tietyissä tapauksissa, kun tutkintoon tai ammatissa toimimiseen liittyy alaikäisten, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia (ns. SORA-tutkinnot).

Opiskelija katsotaan eronneeksi, jos hänen tarkoituksenaan ei ole osallistua HOKSin mukaiseen toimintaan, eikä hän ole esittänyt poissaoloilleen perusteltua syytä tai hän ei ole suorittanut VALMAA säädetyssä ajassa (1 vuosi). Opiskelija katsotaan eronneeksi myös silloin, kun hän itse kirjallisesti ilmoittaa asiasta.

Työvoimakoulutuksessa opiskelevan opiskeluoikeudesta päättää TE-toimisto. Jos ko. opiskelija on pois ilmoittamatta ja ilman perusteltua syytä viisi peräkkäistä koulutuspäivää, opiskeluoikeus päättyy.

Oppisopimus lakkaa, kun oppisopimus päättyy tai kun sopimus puretaan. Sopimus voi päättyä esim. opiskeluoikeuden peruuttamiseen (ns. SORA-tutkinnot). Sopimuksen purku tapahtuu yleisemmin työnantajan ja opiskelijan yhteisellä sopimuksella.

Sopimuksen voi purkaa myös koulutuksen järjestäjä opiskelijaa ja työantajaa kuultuaan, jos työpaikalla ei noudateta ammatillista koulutusta koskevaa lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai oppisopimuksen ehtoja.

SORA-tutkinnot

SORA-tutkinnoilla tarkoitetaan niitä tutkintoja, joissa koulutukseen tai ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. SORA-tutkinnoista OPH:n sivuilla.

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. SORA-tutkinnoissa opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin, jos tutkinnon edellyttämät turvallisuusvaatimukset vaarantuvat opiskelijan toimintakyvyn tai terveydentilan seurauksena, eikä esteitä voida kohtuullisin toimenpitein poistaa.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset löytyvät Opetushallituksen määräyksestä OPH-5-2018.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksessa n. 80 % opiskelusta on työssä oppimista työpaikalla ja n. 20 % tietopuolista opetusta oppilaitoksessa.

Siirry Oppisopimuskoulutus-sivulle

Hyödyllisiä linkkejä

Toimipaikat

Turun toimipaikkoihimme pääset kätevästi julkisella liikenteellä. Molemmissa on myös hyvät ja tilavat parkkipaikat.

Katso toimipaikkamme.