Hienoa, että olet valinnut Turun AKK:n opiskelupaikaksesi!

Tervetuloa opiskelemaan. Saat aina tukea ja ohjausta opintojen aikana, mikäli elämäntilanteesi muuttuu opintojen aikana. Koulutuksesta on mahdollisuus joustavasti siirtyä työelämään missä vaiheessa tahansa. Kauttamme onnistuu myös helppo oppisopimus. Kysy lisää, miten sinulle rakennetaan oma opintopolku.

Kaiken olennaisen opiskeluun liittyen löydät opiskelijan oppasta, ks. linkki oikealla. Voit myös tulostaa sen halutessasi.

Ammatillisen koulutuksen reformi astui voimaan vuoden 2018 alussa. Videolla (siirryt Turun AKK:n Youtube -kanavalle) pedagoginen rehtorimme tiivistää muutokset reiluun kolmeen minuuttiin. Katso myös tiivis video näyttöjen arvioinnista.

Tutkinnot

Ammatillisia tutkintoja ovat perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot.

Kaikki ammatilliset tutkinnot / tutkinnon osat määritellään osaamispisteinä (osp), joka määrittelee tutkinnon osaamisen laajuuden. Osaamispiste ei tarkoita opintojen kestoa.

Tutkinnon perusteet (OPH) määrittelevät kunkin tutkinnon vaatimukset ja säännöt tutkinnon suorittamisen muodostumiselle.

Perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen vähintään yhdellä osa-alueella. Perustutkinto on laajuudeltaan 180 osp, se jakautuu ammatillisiin tutkinnon osiin (145 osp) ja 1.8.2018 alkaen yhteisiin tutkinnon osiin (YTO) 35 osp. Yhteisiä tutkinnon osia ovat: Viestintä- ja vuorovaikutus-, matemaattis-luonnontieteellinen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämässä tarvittavaa ammattitaitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin. Ammattitutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, joista vähintään yksi on aina pakollinen ja vähintään yksi on valinnainen tutkinnon osa. Ammattitutkinnot ovat laajuudeltaan 120, 150 tai 180 osp. Laajuus määritellään tutkinnon perusteissa.

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämässä tarvittavaa ammattitaitoa, joka on ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista. Erikoisammattitutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, joista vähintään yksi on aina pakollinen ja vähintään yksi on valinnainen tutkinnon osa. Erikoisammattitutkinnot ovat laajuudeltaan 160, 180 tai 210 osp. Laajuus määritellään tutkinnon perusteissa.

VALMA-koulutus on tutkintokoulutukseen valmistava koulutusta. Se muodostuu valinnaisista koulutuksen osista, ei tutkinnoista. VALMAn laajuus on 60 osp, ja se tulee suorittaa maksimissaan yhdessä vuodessa.

Henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) tarkoittaa yksilöllisten ja joustavien opinto- ja tutkintopolkujen rakentamista ja niitä tukevan ohjauksen ja tuen suunnittelua kunkin opiskelijan tarpeiden mukaan. Se tehdään kaikille ammatillisessa koulutuksessa tutkintoa tai sen osaa suorittaville sekä VALMAn opiskelijoille (ei koske yritysten henkilöstökoulutuksia). HOKS tehdään yhdessä opiskelijan kanssa, ja se laaditaan aina mahdollisimman aikaisessa vaiheessa opintojen alettua.

HOKSiin suunnitellaan yksilöllisesti tutkinnon osittain tiedot opiskelijan osaamisen:

  • Tunnistamisesta ja tunnustamisesta
  • Hankkimisesta
  • Kehittymisestä
  • Osoittamisesta
  • Tarvittavista ohjaus- ja tukitoimista

Henkilökohtaistamiseen perustuvassa koulutuksessa hankitaan vain puuttuvaa osaamista. Tarve selvitetään osaamisen tunnustamisella, jossa aiemmin hankittua osaamista verrataan tavoiteltavan tutkinnon vaatimuksiin.

Oppisopimuksessa HOKS tulee kuitenkin laatia oppisopimuskoulutukseen hakijalle tarvittavin osin jo ennen koulutuksen alkua.

Osaamisen tunnustaminen

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ovat erittäin tärkeä osa ammatillisen tutkintokoulutuksen ja VALMA-koulutuksen opiskelijan henkilökohtaistamista. Osaamisen tunnustaminen on arviointia. Opiskelijan aiempi osaaminen tunnistetaan heti opiskelijaksi ottamisen jälkeen opiskelijan esittämien asiakirjojen (tutkintotodistus, työtodistus tai muut todistukset) ja muun selvityksen (esim. osaamiskartoitus, haastattelu, työnäyte) perusteella. Tunnistamisen tekee oma opettaja henkilökohtaistamisen yhteydessä.

Vain tavoiteltavaan tutkintoon liittyvää osaamista voidaan tunnustaa. Arvioijat tekevät tunnustamispäätöksen laatukäsikirjan toimintaprosessien mukaisesti ja se päätös dokumentoidaan allekirjoituksin päätöspöytäkirjaan. Tunnustamisessa opiskelijan aiempaa osaamista verrataan tutkinnon perusteiden vaatimuksiin. Tunnustaminen on osa henkilökohtaistamista ja se dokumentoidaan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS).

Tunnustamisessa tavoiteltavana oleva tutkinnon osa tai YTO-tutkinnon osa tai sen osa-alue voidaan tunnustaa. Tunnustamisessa on noudatettava tutkinnon perusteita ja tutkinnon muodostumissääntöjä sekä OPH:n antamia ohjeita.

Ammatillisten tutkintojen osalta jo suoritetut pakolliset tutkinnon osat on pakko tunnustaa, valinnaisten osien kohdalla tunnustamisesta voidaan sopia opiskelijan kanssa. Asiat kirjataan HOKSiin.

Jos kyseessä on osaamista, josta on dokumenttina voimassa olevan tutkinnon osan tai muun tutkinnossa vaaditun osaamisen todistus, joka sopii tavoiteltavan tutkinnon osaksi, se voidaan siirtää suoraan tavoiteltavaan tutkintoon. Suora sisällyttäminen on Turun AKK:n toimenpide, josta ei tehdä tunnustamispäätöstä, eikä siihen tarvita arvioijia.

  • Tunnustetaan voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaan suoritettuja tutkinnon osia tai muiden viranomaisten arvioimia ja todentamia suorituksia/opintoja tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai lukio- tai korkeakouluopintoja, jotka voidaan sisällyttää osaksi suoritettavaa tutkintoa, ja siirretään ne suoraan tavoiteltavan tutkinnon tutkintotodistukseen tutkinnon osaksi / YTO-tutkinnon osaksi. Mikäli HOKSissa on sovittu valinnaisten tutkinnon osien kohdalta muun osaamisen hankkimisesta, niiltä osin tunnustamista ei tarvitse tehdä. Kirjataan HOKSiin.

Jos kyseessä on osaamista, josta on dokumenttina ei-voimassa olevan tutkinnon osan tai muun tutkinnossa vaaditun osaamisen todistus, niiden ajantasaisuus ja soveltuvuus tavoiteltavan tutkinnon osaksi arvioidaan ja arvioijat tekevät siitä arviointipäätöksen. Päätöksen tekevät kaksi arvioijaa, eli kaksi opettajaa tai muuta AKK:n nimeämää edustajaa, kun aiemmin hankittua osaamista arvioidaan ilman näyttöön osallistumista. Päätös perustellaan, allekirjoitetaan sekä dokumentoidaan ja säilytetään Turun AKK:n laatukäsikirjan ohjeen mukaisesti.

  • Tunnustetaan ei-voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaisia suorituksia tai vastaavia muiden viranomaisten arvioimia ja todentamia opintoja arvioimalla niiden ajantasaisuus ja vastaavuus tavoiteltavan tutkinnon osan / osien sisältöön. Jos arvioijat toteavat osaamisen olevan ajantasaista ja vastaavan suoritettavan tutkinnon osan tai osien sisältöä, osaaminen tulee tunnustaa. Mahdollista esim. että osa tavoiteltavan tutkinnon osan vaatimuksista tunnustetaan ja puuttuva osa osoitetaan näytössä. Päätös tehdään laatukäsikirjasta löytyvälle lomakkeelle ja se kirjataan myös HOKSiin.

Jos kyseessä on muuta tutkintoon soveltuvaa osaamista, esimerkiksi työssä hankittu osaaminen, se arvioidaan ja siitä tehdään arviointipäätös. Päätöksen tekevät kaksi arvioijaa, eli kaksi opettajaa tai muuta AKK:n nimeämää edustajaa, kun aiemmin hankittua osaamista arvioidaan ilman näyttöön osallistumista. Päätös perustellaan, allekirjoitetaan sekä dokumentoidaan ja säilytetään Turun AKK:n laatukäsikirjan ohjeen mukaisesti.

  • Tunnustetaan muuta tutkintoon soveltuvaa osaamista (työtodistus, harrastustoiminta, arkiosaaminen yms.), ja ohjataan opiskelija osoittamaan puuttuva osaaminen näyttöön. Osaaminen osoitetaan vain siltä osin, kun sitä ei ole aiemmin arvioitu ja todennettu. Päätös tehdään laatukäsikirjasta löytyvälle lomakkeelle ja se kirjataan myös HOKSiin.

Myös lukio- ja korkeakouluopintoja voidaan tunnustaa osaksi YTO-opintoja. Katso tarkemmin OPH:n määräys (Määräys OPH 501-2018).

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet käydään läpi jokaisen opiskelijan kanssa heti opintojen alkuvaiheessa. Henkilökohtaistamisen periaatteet on kirjattu myös Turun AKK:n opiskelijan oppaaseen. Opas löytyy myös verkkosivultamme. Tunnustamisesta on tehty ohjeita sekä valmiit dokumentit ja lomakkeet Turun AKK:n henkilöstölle. Ne löytyvät laatukäsikirjasta. Sidosryhmät pystyvät tutustumaan tunnustamiseen verkkosivuillamme esimerkiksi tekemiemme videoiden ja oppaiden avulla. Asia on selostettu myös keväällä 2018 julkaisemassamme Reformioppaassa, jota on jaettu yhteistyökumppaneillemme, työelämälle ja henkilöstölle. Se löytyy myös verkkosivuiltamme, josta se on kaikkien luettavissa.

Osaamisen tunnustamispäätös tehdään laatukäsikirjassa olevalle lomakkeelle. Arviointipäätöksen tekevät kaksi Turun AKK:n opettajaa. Tästä poiketen YTO-tutkinnon osien kohdalla riittää vain yksi opettaja tai erityisestä syystä muu koulutuksen järjestäjän edustaja. Osaamisen tunnustamisen päätöspöytäkirja tallennetaan Studentaan liitetiedostona ko. opiskelijan kohdalle. On syytä myös huomioida, että päätös voi olla myös kielteinen.