Turun AKK tekee läheistä hankeyhteistyötä alueen yritysten ja julkisyhteisöjen kanssa. Hankkeiden avulla kehitetään työyhteisöjen toimintaedellytyksiä, luodaan verkostoja ja innovoidaan uusia toimintamalleja.

Tällä hetkellä käynnissä olevat hankkeet yhteyshenkilöineen löydät oikeasta palstasta.

Laatuvertaiset 2

Laatuvertaiset 2

Voimassaoloaika 1.1.2020 – 31.12.2021

Hankkeen tavoitteena on koulutuksen laadun ja laadunhallinnan kokonaisvaltaisuus ja asiakaslähtöisyys. Kehitystyön lähtökohtana on oppilaitoksen palveluprosessien jatkuva parantaminen. Toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet ja niiden saavuttamista ja tuloksia seurataan systemaattisesti hankkeen toteutuksessa.

Muut toimijat:

 • Koillis-Suomen aikuiskoulutus
 • Tampereen aikuiskoulutussäätiö
 • TTS

Lisätietoja: Risto Ruohola, puh. 0400 806 116, risto.ruohola(at)turunakk.fi

Mestaripolkua rakentamassa

EU rakennerahastot logoVipuvoimaa EU:lta logo

 

 

 


Voimassaoloaika 1.3.2020 – 28.2.2023 (S21925 ESR)

Hankkeen tavoitteena on:

1) lisätä siirtymiä koulutuksesta koulutukseen. Perustutkinnosta valmistuvien hakeutuminen ammattitutkintoon.

2) sujuvoittaa siirtymiä työelämästä koulutukseen. Työelämässä hankitun osaamisen lisääminen ja täydentäminen ammatti- ja erikoisammattitutkinnoilla.

3) työskennellä monipuolisen ja osaavan työpaikkaohjaajien verkoston kanssa.

Hankkeen kehittämistyö kohdistuu elinikäisen/jatkuvan oppimisen ohjaus- ja toimintamallien rakentamiseen ja pilotointiin yhdessä paikallisissa yrityksissä ja työorganisaatioissa. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat alueelliset Mestarikillat (Turun ja Keski-Suomen mestarikillat), jotka toimivat Suomen yrittäjät ry:n toimialajärjestön Mestarikiltaneuvoston alaisuudessa. Mestarikiltojen tarkoituksena on edistää korkeaa ammatillista osaamista, pitää yllämestarien (erikoisammattitutkinnon suorittanut) ja kisällien (ammattitutkinnon suorittanut) arvostusta sekä edistää kädentaitoja ja niihin liittyvän yrittäjyyden sekä koulutuksen arvostusta.

Lue miten Mestaripolkuja rakennetaan yhteistyössä työelämän kanssa

Mestaripolkua rakentamassa -blogiin tästä

Lisätietoja: Aija Huhtamäki puh. 040 517 8006, aija.huhtamaki(at)turunakk.fi tai vuokko.joutsen@gradia.fi

OPKE - opiskelijakunnan kehittäminen

OPKE – opiskelijakunnan kehittäminen

Voimassaoloaika 13.11.2020 – 30.6.2022

Tavoitteet:

Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien ja opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen hyvinvoinnin, vaikuttavuuden ja näkyvyyden näkökulmista.

 • Opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen hyvinvoinnin näkökulmasta – kehitetään konkreettisia toimia, joilla opiskelijoiden osallisuuden kokemusta vahvistetaan ja lisätään yhteisöllisyyttä.
 • Opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen vaikuttavuuden näkökulmasta – lisätään opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia mm. opetuksen suunnittelussa, arvioinnissa ja palautteen antamisessa.
 • Opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen näkyvyyden näkökulmasta – opiskelijakunnan toiminnan näkyvyyttä parannetaan sekä organisaatioiden sisällä että ulkopuolella olevien 3. sektorin toimijoiden kanssa
 • Digitaalisuuden hyödyntäminen opiskelijakuntatoiminnassa – verkkopohjaisten toimintamallien kehittäminen. Mallit edesauttavat opiskelijoiden keskinäistä kanssakäymistä, jaksamista ja hyvinvointia.
 • Alumnitoiminnan kehittäminen osana opiskelijakuntatyötä – opintojensa eri vaiheissa oleville opiskelijoille välitetään kokemuksia jo valmistuneilta opiskelijoilta.

Muut toteuttajat:

 • Kanneljärven Opisto
 • Luksia
 • Management Institute of Finland MIF Oy
 • TAKK (koordinaattori)
 • Turun AKK
 • Työtehoseura

Lisätietoja: Hannele Haapoja puh. 040 192 6655 hannele.haapoja(at)turunakk.fi ja sekä
Aija Huhtamäki puh. 040 517 8006 tai aija.huhtamaki(at)turunakk.fi

Perusta – Perustaidot hallussa

Perusta – Perustaidot hallussa

EU rakennerahastot logo

Vipuvoimaa EU:lta logo

 

 

 

Voimassaoloaika 1.5.2019 – 30.4.2022, ESR

Hankkeen tavoitteena on kehittää toimivia testaus- ja oppimismalleja, joilla pystytään havaitsemaan perustaitojen puute ja viemään osaaminen riittävälle tasolle ammatillisten tutkintojen läpäisemiseksi ja työllistymiskynnyksen madaltamiseksi. Keskipisteenä on aikuisten lukutaito, numerotaito sekä yleiset työelämässä vaaditut tieto-ja viestintätekniset taidot.

Hanketta toteutetaan niin, että tunnistamme aikuiset, joilla on heikko perusta (tai näennäisosaaminen) lukemisen ymmärtämisessä, numero- sekä tvt-taidoissa. Löydettyämme heidät kehitämme oppimismalleja, joiden avulla perustaitotaso nousee koulutukseen pääsyn, tutkinnon suorittamisen tai työllistymisen edellyttämälle tasolle.

Muut toimijat:

 • Koulutus Oy WinNova
 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia
 • Turun kaupunki, koordinaattori

Lisätietoja: Pasi Ylirönni, puh. 040 714 1880, pasi.ylironni(at)turunakk.fi tai
Aija Huhtamäki puh. 040 517 8006 tai aija.huhtamaki(at)turunakk.fi

PODI – Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen

PODI – Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen

EU rakennerahastot logo

Vipuvoimaa EU:lta logo

 

 

 

Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Voimassaoloaika 1.9.2021 – 31.8.2023

Hankkeessa keskitytään ohjausprosessin ja -menetelmien digitalisointiin, digiosaamisen kehittämiseen sekä jatkuvan oppimisen edistämiseen varsinaissuomalaisissa koulutusorganisaatioissa .

Tavoitteena on kehittää digitaalisesti saavutettavaa ohjausta opiskelijoiden, opettajien ja työpaikkojen yhteyshenkilöiden välillä. Lisäksi lisätään koulutusorganisaatioiden henkilökunnan digiosaamistaitoja. Alueellista yhteistyötä tehdään Varsinais-Suomen koulutusorganisaatioiden kanssa.

Muut toimijat:

 • Turun AMK
 • Turun yliopisto
 • Åbo Akademi
 • Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
 • Turun kaupunki, Sivistystoimiala
 • Raision seudun koulutuskuntayhtymä
 • Salon seudun koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja: Aija Huhtamäki puh. 040 517 8006 tai aija.huhtamaki(at)turunakk.fi

TASSU – Opinto-ohjauksen kehittäminen ja ohjauksen laadun parantaminen

TASSU – Opinto-ohjauksen kehittäminen ja ohjauksen laadun parantaminen

Voimassaoloaika 1.1.2021 – 30.6.2022

Hankkeessa tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen ja perusopetuksen välistä nivelvaihetta, ohjauspolkuja ja jatko-opintovalmiuksia sekä uraohjausta tukevia toimintoja. Tavoitteena on myös alueellisen ja kansallisen ohjaustyön kehittäminen toimintamalleja yhtenäistämällä. Kohderyhmänä ovat pääosin ammatillisesta koulutuksessa olevat sekä jatko-opintoihin ja työelämään siirtyvät opiskelijat. Kohderyhmään kuuluvat myös opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Muut toimijat:

 • SASKY koulutuskuntayhtymä (koordinaattori)
 • Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia
 • Salon seudun koulutuskuntayhtymä
 • Optima samkommun
 • Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur
 • Svenska Framtidsskolan i Helsingsforsregionen Ab
 • Axxell Utbilning Ab
 • Turun Aikuiskoulutussäätiö/Turun Aikuiskoulutuskeskus
 • Hämeen ammatti-instituutti
 • Kiipulasäätiö

Lisätietoja: Turun AKK:n opotiimi sekä
Aija Huhtamäki puh. 040 517 8006 tai aija.huhtamaki(at)turunakk.fi

ViSu – Virtuaaliset ja simuloidut oppimisympäristöt ammatillisessa koulutuksessa

ViSu – Virtuaaliset ja simuloidut oppimisympäristöt ammatillisessa koulutuksessa

Voimassaoloaika 1.11.2019 – 31.12.2021

Hankkeen tavoitteena on tutustua,  kehittää ja ottaa käyttöön uusia oppimisympäristöjä. Virtuaali- ja lisätyn todellisuuden oppimisympäristöjen (AR/VR) avulla voimme lisätä opiskelijoidemme toiminnallista oppimista. Hankkeessa toimitaan yhdessä hankeverkoston, työelämän ja opiskelijoiden kanssa. Tuloksena on mielenkiintoisia uusia oppimistapoja sekä opettajille että opiskelijoille.

Tutustu esitteeseen tästä

Muut toimijat:

 • Ekami
 • Gradia
 • Keuda
 • Osao
 • Perho
 • Salpaus
 • SSKKY
 • TAI
 • Tredu
 • VARALA
 • WinNova

Lisätietoja: Aija Huhtamäki puh. 040 517 8006 tai aija.huhtamaki(at)turunakk.fi

Yhdessä Parasta Länsi

Yhdessä Parasta Länsi

Voimassaoloaika: 17.6.2020 – 30.6.2022

Yhdessä Parasta Länsi -hankkeessa kehitetään Laatu- ja tasa-arvo-ohjelman mukaisia tavoitteita Länsi-Suomen verkostossa. Hankkeessa jatketaan Parasta-mallien käyttöönottoa ja integrointia koulutuksen järjestäjien toimintaan. Kehittämistyö hankkeessa muodostuu Parasta-mallien kokeiluista ja jatkokehittämisestä.

Keskeistä on laajan oppilaitosverkoston yhteistyö sekä hankkeen aikana käynnistettävä vertaisvalmentajatoiminta. Oppilaitoskohtaisesti valittavat vertaisvalmentajat perehdytetään Parasta-kokonaisuuden toimintamalleihin ja vertaisvalmentajien kautta vahvistetaan oppilaitosten yhtenäisiä toimintamalleja. Yhteisen oppimisen ja kehittämisen myötä HOKS, koulutus- ja oppisopimusprosessi sekä niihin liittyvät palveluprosessit yhdenmukaistuvat oppilaitoksissa. Vertaisoppimisen avulla kehitetään ja yhtenäistetään henkilökohtaistamista ja siihen liittyvää työelämässä oppimisen palveluprosessia, lisätään opettajien ja työelämän välistä arjen kumppanuutta sekä varmistetaan ammatillisen koulutuksen laatua.

Lisätietoja: Aija Huhtamäki puh. 040 517 8006 tai aija.huhtamaki(at)turunakk.fi