Turun AKK tekee läheistä hankeyhteistyötä alueen yritysten ja julkisyhteisöjen kanssa. Hankkeiden avulla kehitetään työyhteisöjen toimintaedellytyksiä, luodaan verkostoja ja innovoidaan uusia toimintamalleja.

Tällä hetkellä käynnissä olevat hankkeet yhteyshenkilöineen löydät oikeasta palstasta.

DIGIOSAAVA.FI – DIGITALISAATION JOHTAMINEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Opetus- ja kulttuuriministeriö-logo

Voimassaoloaika 1.1.2022–31.12.2023

Tavoite: uuden digiteknologian hyödyntäminen laajasti ja innovatiivisesti oppimisen tukena. Kehittämistyössä kasvatetaan myös koulutuksen järjestäjien opettajien ja ohjaajien sekä muun henkilökunnan digiosaamista.

Hankkeessa luodaan digitaalisen johtamisen ja osaamisen kokonaisuus, joka sisältää kehittämisen polun sekä koulutuskokonaisuudet johdolle, hallintohenkilöstölle ja opetus- ja tukihenkilöstölle.

Kehittämiskokonaisuutta tarkastellaan digikyvykkyyskyselyn teemojen mukaisesti. Tuloksena on virtuaalinen osaamiskampus, joka käsittää seuraavat sisällöt:

Johtamisen ja hallinnon käytännöt

1. Digitalisaation johtaminen osana organisaation strategiaa, tavoitteita ja tehtävää

2. Henkilöstön osaamisen johtaminen ja kehittäminen

3. Digitaalisen infrastruktuurin kehittäminen

4. Verkostoituminen – jakamisen ja yhteisöllisyyden kulttuuri

Opetuksen ja oppimisen käytännöt sekä oppimisympäristöt

5. Opetuksen ja oppimisen johtaminen sekä pedagogiikka

6. Digitaalisuuden hyödyntäminen oppimisen ohjauksessa ja tuessa sekä edistymisen seurannassa

7. Oppijoiden digitaalisen osaamisen varmistaminen ja kehittäminen

8. Digitaalisten sisältöjen hyödyntäminen osana opetusta ja oppimista.

Turun AKK osallistuu teemoihin 4, 7 ja 8

Hallinnoija ja toteuttajat: Hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija on Työtehoseura ry TTS. Hankeverkostoon kuuluu lisäksi 77 oppilaitosta.

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja: Aija Huhtamäki puh. 040 517 8006 tai aija.huhtamaki(at)turunakk.fi

Turun AKK:n tiimi:
Pasi Ylirönni, pasi.ylironni(at)turunakk.fi
Saara Linnatsalo, saara.linnatsalo(at)turunakk.fi
Anne Kärnä, anne.karna(at)turunakk.fi

Mestaripolkua rakentamassa

EU rakennerahastot logoVipuvoimaa EU:lta logo

 

 

 


Voimassaoloaika 1.3.2020 – 28.2.2023 (S21925 ESR)

Hankkeen tavoitteena on:

1) lisätä siirtymiä koulutuksesta koulutukseen. Perustutkinnosta valmistuvien hakeutuminen ammattitutkintoon.

2) sujuvoittaa siirtymiä työelämästä koulutukseen. Työelämässä hankitun osaamisen lisääminen ja täydentäminen ammatti- ja erikoisammattitutkinnoilla.

3) työskennellä monipuolisen ja osaavan työpaikkaohjaajien verkoston kanssa.

Hankkeen kehittämistyö kohdistuu elinikäisen/jatkuvan oppimisen ohjaus- ja toimintamallien rakentamiseen ja pilotointiin yhdessä paikallisissa yrityksissä ja työorganisaatioissa. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat alueelliset Mestarikillat (Turun ja Keski-Suomen mestarikillat), jotka toimivat Suomen yrittäjät ry:n toimialajärjestön Mestarikiltaneuvoston alaisuudessa. Mestarikiltojen tarkoituksena on edistää korkeaa ammatillista osaamista, pitää yllämestarien (erikoisammattitutkinnon suorittanut) ja kisällien (ammattitutkinnon suorittanut) arvostusta sekä edistää kädentaitoja ja niihin liittyvän yrittäjyyden sekä koulutuksen arvostusta.

Lue miten Mestaripolkuja rakennetaan yhteistyössä työelämän kanssa

Mestaripolkua rakentamassa -blogiin tästä

Lisätietoja: Aija Huhtamäki puh. 040 517 8006, aija.huhtamaki(at)turunakk.fi tai vuokko.joutsen@gradia.fi

OPKE - opiskelijakunnan kehittäminen

Voimassaoloaika 13.11.2020 – 31.12.2022

Tavoitteet: opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien ja opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen hyvinvoinnin, vaikuttavuuden ja näkyvyyden näkökulmista.

 • Opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen hyvinvoinnin näkökulmasta – kehitetään konkreettisia toimia, joilla opiskelijoiden osallisuuden kokemusta vahvistetaan ja lisätään yhteisöllisyyttä.
 • Opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen vaikuttavuuden näkökulmasta – lisätään opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia mm. opetuksen suunnittelussa, arvioinnissa ja palautteen antamisessa.
 • Opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen näkyvyyden näkökulmasta – opiskelijakunnan toiminnan näkyvyyttä parannetaan sekä organisaatioiden sisällä että ulkopuolella olevien 3. sektorin toimijoiden kanssa
 • Digitaalisuuden hyödyntäminen opiskelijakuntatoiminnassa – verkkopohjaisten toimintamallien kehittäminen. Mallit edesauttavat opiskelijoiden keskinäistä kanssakäymistä, jaksamista ja hyvinvointia.
 • Alumnitoiminnan kehittäminen osana opiskelijakuntatyötä – opintojensa eri vaiheissa oleville opiskelijoille välitetään kokemuksia jo valmistuneilta opiskelijoilta.

Lisäksemme mukana hankkeessa:

 • Kanneljärven Opisto
 • Luksia
 • Management Institute of Finland MIF Oy
 • TAKK (koordinaattori)
 • Työtehoseura

Lisätietoja: Hannele Haapoja puh. 040 192 6655 hannele.haapoja(at)turunakk.fi ja sekä
Aija Huhtamäki puh. 040 517 8006 tai aija.huhtamaki(at)turunakk.fi

OPVA HALTUUN

Voimassaoloaika 1.1.2022–31.12.2023

Tavoite: Kehittää opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen koulutuskokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille.

Hankkeessa pyritään OPVA-opintojen järjestämisen parhaiden käytäntöjen levittämiseen, korkealaatuisten ja laajaan käyttöön soveltuvien opiskelumateriaalien ja toimintamallien laatimiseen sekä koulutuksen järjestäjien henkilöstön osaamisen kasvattamiseen.

Hanke tähtää pysyvään muutokseen ammatillisen koulutuksen järjestäjien toiminnassa sekä siihen, että OPVAn soveltaminen yhtenäistyy ja mahdollisimman monelle tarjoutuu mahdollisuus toisen asteen opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen.

Hanke käsittelee seuraavia aiheita:

 1. Opiskelutaidot ja elämänhallinta
 2. Kieli ja viestintä
 3. Kielitietoisuus ja selkokielisyys ammattiopinnoissa
 4. Työelämävalmiudet sekä digi- ja matemaattiset taidot
 5. Tukitarpeet ja pedagogiset ratkaisut
 6. Järjestämisen toimintamallit.

Hallinnoija ja toteuttajat: Hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija on Turun kaupunki. Osatoteuttajina toimii 63 ammattioppilaitosta.

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja: Aija Huhtamäki puh. 040 517 8006 tai aija.huhtamaki(at)turunakk.fi

Turun AKK:n tiimi:
Elina Lauren puh. 040 549 5173 tai elina.laurén(at)turunakk.fi
Marjaana Markkula 040 354 7892 tai marjaana.markkula(at)turunakk.fi
Satu Kytölä puh. 040 354 1374 tai satu.kytola(at)turunakk.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö-logo

PODI – Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen

EU rakennerahastot logo

Vipuvoimaa EU:lta logo

 

 

 

Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Voimassaoloaika 1.9.2021 – 31.8.2023

Hankkeessa keskitytään ohjausprosessin ja -menetelmien digitalisointiin, digiosaamisen kehittämiseen sekä jatkuvan oppimisen edistämiseen varsinaissuomalaisissa koulutusorganisaatioissa .

Tavoite: kehittää digitaalisesti saavutettavaa ohjausta opiskelijoiden, opettajien ja työpaikkojen yhteyshenkilöiden välillä. Lisäksi lisätään koulutusorganisaatioiden henkilökunnan digiosaamistaitoja. Alueellista yhteistyötä tehdään Varsinais-Suomen koulutusorganisaatioiden kanssa.

Muut toimijat:

 • Turun AMK
 • Turun yliopisto
 • Åbo Akademi
 • Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
 • Turun kaupunki, Sivistystoimiala
 • Raision seudun koulutuskuntayhtymä
 • Salon seudun koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja: Aija Huhtamäki puh. 040 517 8006 tai aija.huhtamaki(at)turunakk.fi

Osaamiskeskus 3 OSKE

Voimassaoloaika: 1.7. 2022 – 31.8.2023.

Toiminta käynnistyy lokakuun 2022 aikana Osaamiskeskuksen uusissa tiloissa Linnankatu 33, Turku. 3. kerros.

Tavoite: vahvistaa International House Turun , Turun työllisyyden kuntakokeilun  ja Turun ammatti-instituutin, Turun Aikuiskoulutuskeskuksen ja Turun ammattikorkeakoulun yhteistyönä Osaamiskeskuksen omaa osaamisen kehittämisen polkua osaamiskartoituksineen sekä ohjausta koulutusprosesseineen niin, että asiakkaan aiempi koulutus ja osaaminen tulee entistä paremmin huomioiduksi. Tavoitteena on polku, joka kartoitusjaksoineen ja ohjauksineen näyttäytyy asiakkaalle yhtenä kokonaisuutena ja vastaa asiakkaan koulutustarpeisiin.

Asiakkaille tarjotaan tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelua ammatillisiin opintoihin opinto-ohjaajien, ohjaajien sekä omakielisten ohjaajien avulla. Asiakaspalvelu voi tapahtua Osaamiskeskuksessa, kuntakokeilun tai IHTu:n tiloissa tai joustavasti muulla tavoin, esimerkiksi verkossa. Palvelussa etsitään haastatteluiden ja henkilöhistorian avulla keinoja aiemman osaamisen tunnistamiseksi ja tuetaan ammatillisen osaamisen näkyväksi tekemisessä joko uudelleen-, jatko- tai täydennyskoulutukseen ohjaamalla. Asiakkailla on mahdollisuus myös digikartoitukseen ja sen jälkeiseen yksilölliseen digiohjaukseen. Tavoitteena on tutkintoon tai tutkinnon osaan johtava koulutus (ml. oppisopimus) tai työllistyminen.

Maahanmuuttajien työllisyyttä ja työllistymispolkuja tukevan ajankohtaisen tiedon saamisen ja siirtämisen edistämiseksi pyrimme lisäämään ohjaustyötä tekevien tietoisuutta ammatillisesta koulutuksesta ja sen erilaisista vaihtoehdoista. Turun AKK järjestää ammatillisen koulutuksen infoja ja tiedotuskampanjan maahanmuuttajia ohjaaville tahoille.

Turun AKK:n tiimi: Annina Toivonen, Mia-Maria Jokinen, Saara Linnatsalo, Anne Kärnä, Benjamin Faez ja Valeriia Buchkovska.

Lisätietoja: Annina Toivonen puh. 040 549 7948 ja Aija Huhtamäki puh. 040 517 8006