Ajankohtaista

Tekoälyn käyttö opetuksessa

Anniina Nieminen 2.7.2024

Tekoälyä hyödynnetään jo laajasti monilla eri aloilla, kuten opetuksessa, terveydenhuollossa, liikenteessä, taloudessa ja asiakaspalvelussa. Tekoälyssä on potentiaalia, jota voidaan hyödyntää ammatillisessa opetuksessa sekä opetusmateriaalien luonnissa että suunnittelussa. Jos vasta harkitset tekoälyn hyödyntämistä opetuksessasi, listasin sinulle vinkkejä ja asioita, jotka ovat hyvä ottaa huomioon.

Mikä on tekoäly?

Tekoäly (lyhenne AI, englanniksi Artificial Intelligence) viittaa tietokonejärjestelmiin, jotka ovat suunniteltu älykkyyttä ja oppimista vaativia tehtäviä. On tärkeää ymmärtää, että tekoäly ei ole yksi yhtenäinen asia, vaan se koostuu monista erilaisista menetelmistä ja sovelluksista.

Tässä muutama esimerkki:

 • Koneoppiminen: Tekoäly voi oppia tietoa ja sääntöjä datasta ilman nimenomaista ohjelmointia. Koneoppiminen jakautuu kahteen pääluokkaan: valvottu oppiminen (jossa malli oppii esimerkkien perusteella) ja valvomaton oppiminen (jossa malli löytää rakenteita datassa ilman selkeitä ohjeita).
 • Syväoppiminen: Tämä on koneoppimisen alalaji, joka käyttää syviä neuroverkkoja monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen. Esimerkkejä ovat kuvantunnistus, puheentunnistus ja luonnollisen kielen käsittely.
 • Luonnollisen kielen käsittely (NLP): Tekoäly voi ymmärtää ja tuottaa ihmisen kieltä. NLP-menetelmät mahdollistavat esimerkiksi chatbotit, käännöstyökalut ja ääniohjauksen.
 • Tietokonevisio: Tekoäly voi analysoida ja ymmärtää kuvia ja videoita. Tämä voi liittyä esimerkiksi kasvojentunnistukseen, liikennetunnistukseen tai lääketieteelliseen kuvantamiseen.
 • Vahva tekoäly: Tämä on tekoälyn taso, jossa järjestelmä voi suorittaa älykkäitä tehtäviä, jotka vaativat ihmisen kaltaista päättelykykyä. Tällä hetkellä vahva tekoäly on vielä kehitysvaiheessa.

Tekoälyn käyttöön voi liittyä myös haasteita, joten sen käyttö vaatii harkittua suunnittelua ja läpinäkyvyyttä. Ennen kuin otat tekoälyn käyttöön opetuksessasi, ota huomioon seuraavat asiat:

 1. Rajoitukset ja ohjeet: Opettajan tulisi pystyä määrittämään tekoälyn käytön rajoitukset omassa opetuksessaan. Tämä voi sisältää esimerkiksi sen, miten tekoälyä käytetään oppimistehtävissä tai opintojaksoilla. Lisäksi tietoturvasta ja henkilötietojen käsittelystä on huolehdittava.
 2. Selkeä viestintä: Kerro opiskelijoille ajoissa, miten haluat rajata tekoälyn käyttöä ja miksi. Perustele rajoitukset kurssin oppimistavoitteiden näkökulmasta. Opiskelijoiden on hyvä tietää, mitä työkaluja he voivat käyttää ja miten.
 3. Tekstin tuottamisen tarkistaminen: Tekoälyn avulla tuotettua tekstiä voi olla vaikea erottaa ihmisen kirjoittamasta. Tällä hetkellä ei ole täysin luotettavaa tapaa tarkistaa, onko teksti tuotettu tekoälyn avustuksella. Opettajat voivat kuitenkin arvioida tekstiä esimerkiksi tarkistamalla outoja lähteitä, vanhentunutta tietoa ja virheetöntä tekstiä.
 4. Vastuullinen ja eettinen käyttö: Käytetään tekoälyä vastuullisesti ja huolehditaan tietoturvasta sekä tekijänoikeuksista. Tekoäly voi toimia oppimisen tukena, mutta se ei korvaa omaa ajattelua ja oppimista.

Opetusmateriaalien suunnittelu tekoälyllä

Muutamia esimerkkejä millaisissa tilanteissa voit hyödyntää tekoälyä opetusmateriaaliesi suunnittelussa:

 • Opetuksen suunnittelu: Onko mahdollista hyödyntää tekoälyä oppimisprosessin täydentämisessä? Voit käyttää tekoälyä oppimistehtävien muotoilussa ja arvioinnissa.
 • Tekstintuottaminen: Tekoäly voi auttaa laatimaan tekstiä, kuten oppimateriaalin selityksiä tai tehtävänantoja. Kuitenkin laadukkaan opetusmateriaalin luomiseen tarvitaan myös ihmisen asiantuntemusta ja taitoa.
 • Kuvien generointi: Tekoäly voi luoda kuvia, mutta niiden laatu ja soveltuvuus opetusmateriaaliin voivat vaihdella. Opettajan on arvioitava, mitkä kuvat toimivat parhaiten.
 • Kielentarkistus ja oikoluku: Tekoäly voi auttaa tarkistamaan kielioppia ja oikeinkirjoitusta. Tämä voi nopeuttaa materiaalin valmistumista.

Opettajat ja opiskelijat voivat myös yhdessä luoda opetusmateriaaleja tekoälyn avulla. Tämä voi edistää monipuolista sisältöä ja yhteisöllisyyttä.

Huolehdi myös siitä, että tekoälyn käyttö noudattaa tietosuoja- ja tietoturvavaatimuksia. Kerro opiskelijoille tekoälyn käytön periaatteet ja mahdolliset haitat sekä varmista, että olet myös itse tietoinen tekoälyn käyttöön liittyvistä tietosuoja- ja tietoturvavaatimuksista.

On hyvä muistaa, että tekoäly ei korvaa ihmisen harkintaa ja pedagogista osaamista. Parhaan mahdollisen opetusmateriaalin luominen vaatii monipuolista osaamista ja pedagogista näkemystä erilaisista asioista.

Eettinen tekoälyn käyttö

Kun käyttää tekoälyä, on tärkeää huomioida eettisyys ja sen asettamat haasteet. Sitä tulee käyttää eettisesti ja se ei saa loukata ketään eikä rikkoa sovellettavia lakeja, sääntöjä tai määräyksiä. Tekoälyn luomia kuvia ja tekstejä voidaan hyödyntää opetuksessa ja oppimisessa, mutta sen käyttäjiä on ohjattava eettiseen toimintaan.

Koulutusorganisaation tulisi laatia eettiset ohjeet tekoälyn käytöstä. Ohjeet auttavat opetushenkilöstöä ja opiskelijoita ymmärtämään miten tekoälyä tulisi käyttää eettisesti. Opiskelijoille tulee painottaa ja opettaa vastuullista tekoälyn käyttöä. Opetushenkilöstön tulee huomioida ja ymmärtää tekoälyn kyvyt ja rajoitukset. Opetushenkilöstön tulee myös varmistaa, että tekoäly ei esimerkiksi syrji ketään.


Yhdessä hyvä tulee

Lopuksi on hyvä todeta, että työyhteisössä tulisi tarjota henkilöstölle koulutusta ja tukea tekoälyn käytöstä sekä laatia yhteiset pelisäännöt sen käytölle. Säännöt auttavat varmistamaan, että tekoälyä hyödynnetään eettisesti ja tehokkaasti. Kaikkien tulee ymmärtää, miten tekoälyä käytetään ja miten päätöksiä tehdään sekä kuinka sen käyttö vaikuttaa työhön. Yhdessä sovitut pelisäännöt luovat toimintakulttuuria ja auttavat työyhteisöä toimimaan paremmin yhdessä.


Myös Opetushallitus on tuottamassa tekoälysuosituksia yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa, jotka julkaistaan vaiheittain vuoden 2024 aikana. Tulevan suosituksen suunnitelmaan pääset tutustumaan täältä: Tekoälysuositukset | Opetushallitus (oph.fi)


Puhtausalan opettaja Anniina Nieminen.

Kirjoittaja on Turun AKK:n puhtausalan opettaja Anniina Nieminen, joka valmistui juuri Jyväskylän Ammattikorkeakoulusta digiopen erikoistumiskoulutuksesta. Koulutuksessa syvennyttiin rakentamaan pedagogisesti mielekkäitä, digitalisaatiota hyödyntäviä oppimisympäristöjä ja opintokokonaisuuksia. Opintojen puitteissa Nieminen on kehittänyt Turun AKK:n toimintaa vastaamaan digitalisaation asettamiin vaatimuksiin oppilaitosympäristössä.

Anniina Nieminen

Olen yksi Turun AKK:n puhtauspalvelualan opettajista. Toimin vastuuopettajana Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnossa, jonka toteutus on englanniksi ja Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnossa. Olen erittäin kehitysmyönteinen ja halukas kehittämään omaa ammattitaitoani sekä työtäni jatkuvasti. Kiinnostuksen kohteitani ovat mm. digipedagogiikka, digikyvykkyyden vahvistaminen, tekoäly, verkko-opetus, verkko-oppimisympäristöt, datalla johtaminen, robotiikka, digisiivous ja -siivoojat. Olen työskennellyt puhtauspalvelualalla vuodesta 2009 lähtien. Alalla olen aloittanut ruohonjuuritasolta ja työskennellyt mm. laitosapulaisena, laitoshuoltajana, tiiminvetäjänä, työnjohtajana, palveluesimiehenä, tuoteryhmäpäällikkönä, kouluttajana ja nyt täällä Turun AKK:lla opettajana.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

 • Opiskelija, joka käyttää opinnoissaan vr-laseja.

  3.4.2024 Digitaalisuus

  Digipedagogiikka muokkaa työelämän vaatimuksia

  Digipedagoginen osaaminen on keskeinen tekijä ammatillisessa koulutuksessa, kun tavoitteena on valmistaa opiskelijoita työelämän vaatimuksiin. Organisaation on huomioitava eri sidosryhmien tarpeet ja kehitettävä digipedagogista osaamista monipuolisesti, jotta pysytään jatkuvasti kehittyvän digitalisaation matkassa mukana. On hyvä muistaa, että digipedagogiikka ei ole vain opiskelijoiden tai opettajien asia, vaan se vaikuttaa myös suoraan työelämään. Työntekijöiden digipedagoginen osaaminen parantaa organisaatioiden […]

 • 2.5.2024 Ajankohtaista

  Robotiikan hyödyntäminen puhtauspalvelualalla

  Tekoälyä voidaan hyödyntää myös puhtauspalvelualalla tulevaisuudessa. Tällä hetkellä kuitenkin puhutaan enemmän teknologian ja robotiikan vaikutuksista puhtauspalvelualaan. Teknologian ja robotiikan kehittyminen tulevat vaikuttamaan vahvasti myös puhtauspalvelualaan. Tässä muutamia esimerkkejä siitä, miten teknologia ja robotiikka ovat jo muuttaneet, ja tulevat muuttamaan alaa edelleen: Vaikka robotit eivät korvaa siivoojia kokonaan, ne voivat tehdä raskasta ja monotonista työtä. Mielletään, […]

 • 26.3.2020 Blogi

  Miten autoalaa voi opettaa etänä? Lue ja tiedä!

  Lähiopetus hoidetaan Google Classroomilla ja Google Meet-sovelluksella, jotka ovat olleet käytössä opetuksessa muutenkin jo noin puolitoista vuotta, joten niiden käyttö oli tuttua. Opiskelijoita myös tuetaan sovellusten käytössä. Toki päivät venyvät, kun kaikki tehdään näiden välityksellä. Opettajamme Jari Koivuniemi on ollut merkittävässä roolissa sähköisten opetusmateriaalien luomisessa. Lisäksi opiskelijoihin ollaan aktiivisesti yhteydessä WhatsAppilla, sähköpostitse ja puhelimitse. Lukujärjestys […]

 • Opettaja Anniina Nieminen kuulokkeet päässä kannettavan tietokoneen ääressä.

  2.7.2024 Ajankohtaista

  Pedagogiikan merkitys verkko-oppimisympäristöissä

  Verkko-oppimisympäristöjen suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon pedagogiset näkökulmat. Lue opettaja Anniina Niemisen vinkit verkko-oppimisympäristön suunnitteluun.

 • 10.12.2021 Blogi

  Kierrätä hyvää -viikko onnistui

  Jokaisella on kotonaan jotain ylimääräistä ja käyttämätöntä tavaraa vai mitä?  Tältä pohjalta Turun AKK:ssa päätettiin järjestää kierrätystapahtuma. Alun perin idea lähti muutamalta AKK:n opettajalta ja varsin pian se jalostui viikon kestäväksi tapahtumaksi, joka sai nimekseen Kierrätä hyvää. Maanantaiaamuna 29.11.2021 kannettiin B-talon aulaan pöydät ja ne alkoivatkin heti täyttyä. Erilaista tavaraa tuotiin pahvilaatikoittain ja heti oli […]

 • 31.8.2021 Uutiset

  Turun AKK panostaa aurinkovoimaan

  Kesän aikana Turun AKK:n A-talon katolle Artukaisissa on noussut aurinkopaneelien rivi. ”Turun AKK kantaa kortensa kekoon ilmastonmuutostalkoissa ja tuottaa jatkossa osan sähköstä uusiutuvilla luonnonvaroilla. Järjestelmällä saavutettiin kesän aikana hetkellisesti lähes maksimituotto, joten paneelien suuntauksetkin onnistuivat loistavasti”, kertoo sähkö- ja automaatiotekniikka-alojen koulutuspäällikkö Marko Salokannel. Järjestelmän tavoitteena on paitsi kulujen säästäminen, myös hiilijalanjäljen pienentäminen. Vuositasolla se on […]

Selaa kaikkia

Siirry takaisin sivun alkuun