Digitaalisuus

Digipedagogiikka muokkaa työelämän vaatimuksia

Anniina Nieminen 3.4.2024

Opiskelija, joka käyttää opinnoissaan vr-laseja.

Digipedagoginen osaaminen on keskeinen tekijä ammatillisessa koulutuksessa, kun tavoitteena on valmistaa opiskelijoita työelämän vaatimuksiin. Organisaation on huomioitava eri sidosryhmien tarpeet ja kehitettävä digipedagogista osaamista monipuolisesti, jotta pysytään jatkuvasti kehittyvän digitalisaation matkassa mukana.

On hyvä muistaa, että digipedagogiikka ei ole vain opiskelijoiden tai opettajien asia, vaan se vaikuttaa myös suoraan työelämään. Työntekijöiden digipedagoginen osaaminen parantaa organisaatioiden kilpailukykyä ja valmiuksia vastata muuttuviin tarpeisiin.

Listasin alle, kuinka digipedagogiikka näyttäytyy eri näkökulmista.

Opettajien näkökulma

 • Koulutus ja valmennus: Oppilaitoksen tulee tarjota opettajille koulutusta ja valmennusta digipedagogiikassa. Tämä voi sisältää esimerkiksi verkkokursseja, työpajoja ja mentorointia.
 • Opetussuunnitelman päivitys: Digipedagogisen osaamisen kehittäminen vaatii opetussuunnitelman päivittämistä. Opettajien on ymmärrettävä, miten digitaalisia työkaluja ja menetelmiä voidaan integroida opetukseen.
 • Vertaisoppiminen: Opettajien tulisi jakaa kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjään digipedagogiikassa. Vertaisoppiminen voi tapahtua esimerkiksi työryhmissä tai verkostoissa.
 • Yksilöllinen ohjaus: Opiskelijoiden digipedagogisen osaamisen kehittymistä tuetaan yksilöllisellä ohjauksella. Opettajien tulee olla tietoisia opiskelijoiden tarpeista ja tarjota heille tarvittavaa tukea.

Opiskelijoiden näkökulma

 • Digitaalisten taitojen opetus: Opiskelijoille on tarjottava opetusta digitaalisista taidoista. Tämä voi sisältää esimerkiksi tietotekniikan perusteita, tietoturvaosaamista ja verkkoviestintätaitoja.
 • Aktiivinen oppiminen: Digipedagogiikka mahdollistaa aktiivisen oppimisen. Opiskelijoiden tulisi osallistua digitaalisiin projekteihin, ryhmätöihin ja verkko-opiskeluun.

Työelämäkumppanien näkökulma

 • Yhteistyö oppilaitoksen kanssa: Työelämäkumppanit voivat tarjota tietoa siitä, millaisia digitaalisia taitoja työelämässä tarvitaan. Oppilaitoksen tulisi olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa työelämäkumppaneiden kanssa.
 • Harjoittelupaikkojen digitalisaatio: Työelämäkumppaneiden tulisi tarjota opiskelijoille harjoittelupaikkoja, joissa he voivat kehittää digipedagogista osaamistaan käytännössä.
 • Tulevaisuuden tarpeiden ennakointi: Tiivis ja tulevaisuuteen suuntaava yhteistyö työelämäkumppaneiden ja oppilaitoksen välissä auttaa ennakoimaan tulevia työelämässä tarvittavien digipedagogisten taitojen vaatimuksia.

Digipedagoginen osaaminen on yksi kriittinen tekijä opetuksessa 2020-luvulla. Se eroaa perinteisestä opetuksessa monin tavoin. Näitä eroja ovat muun muassa:

 1. Teknologian hyödyntäminen: Teknologia ei ole koskaan ennen ollut näin keskeisessä roolissa opetuksessa. Digipedagogiikassa teknologiaa käytetään oppimisen tukena. Opettajien on yhdistettävä teknologian mahdollisuudet pedagogiseen asiantuntijuuteen.
 1. Vuorovaikutus ja yhteistyö: Aiemmin vuorovaikutus ja ryhmätyöt ovat tapahtuneet lähinnä kasvokkain. Digipedagogiikan myötä opetusta toteutetaan etänä ja vuorovaikutus sekä yhteistyö tapahtuu erilaisilla verkkoalustoilla ja virtuaalisissa ympäristöissä.
 1. Oppimisympäristön monimuotoisuus: Perinteisessä opetuksessa luokkahuone on keskeinen oppimisympäristö. Digipedagogiikassa opiskelijat voivat oppia monipuolisesti erilaisissa ympäristöissä, kuten verkkokurssit, simulaatiot ja mobiilioppiminen.
 1. Informaatio- ja medialukutaito: Digitaalisten materiaalien käyttö on ollut aiemminkin osa opetusta, mutta sen rooli on ollut nykyiseen verrattuna huomattavasti vähäisempi. Digipedagogiikka edellyttääkin opiskelijoilta entistä enemmän taitoa arvioida ja käyttää digitaalista tietoa.
 1. Joustavuus ja ajasta riippumattomuus: Perinteisessä opetuksessa aikataulut ja opetustilat ovat olleet tarkkaan määriteltyjä. Digipedagogiikka mahdollistaa joustavamman opiskelun ajan ja paikan suhteen. Näin ollen opiskelijat voivat oppia omassa tahdissaan.

Digipedagogisen osaamisen kehittäminen voi olla myös haasteellista ja siihen liittyy useita näkökulmia. Tässä joitakin yleisimpiä haasteita:

 1. Opettajien osaamisen kehittäminen: Opettajien on hankittava uutta osaamista digipedagogiikasta. Tämä vaatii aikaa, resursseja ja motivaatiota. Opettajien on myös oltava itseohjautuvia ja valmiita kehittämään omaa osaamistaan jatkuvasti.
 1. Teknologian nopea muutos: Digipedagoginen ympäristö muuttuu jatkuvasti ja uusia teknologioita tulee koko ajan. Opettajien on pysyttävä ajan tasalla ja sopeuduttava nopeasti uusiin työkaluihin ja menetelmiin.
 1. Pedagoginen suunnittelu: Digipedagogiikka vaatii pedagogista suunnittelua, jossa otetaan huomioon oppimistavoitteet, opiskelijoiden tarpeet ja teknologian mahdollisuudet. Tämä voi olla ajoittain monimutkaista ja vaatia syvällistä ymmärrystä pedagogiikasta.
 1. Resurssit ja tuki: Oppilaitosten on tarjottava riittävästi resursseja ja tukea opettajille digipedagogisen osaamisen kehittämiseen. Tämä voi olla esimerkiksi koulutusta, mentorointia ja teknistä tukea.
 1. Muutosvastarinta: Muutos ja sen mukanaan tuoma epävarmuus ja tarve kehittää osaamistaan voi luonnollisesti saada aikaan myös vastarintaa opettajissa, joka voi osakseen hidastaa digipedagogisen osaamisen kehittämistä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että digipedagogisen osaamisen kehittäminen

 • vaatii ammatillisessa oppilaitoksessa monipuolista yhteistyötä ja jatkuvaa oppimista. Opettajien, opiskelijoiden ja työelämäkumppaneiden yhteinen panos on avainasemassa, jotta voimme varmistaa opiskelijoiden valmiudet digitaaliseen tulevaisuuteen.
 • edellyttää opettajilta teknologia osaamista, pedagogista asiantuntemusta ja kykyä soveltaa näitä yhdessä oppimisen tueksi. Kyseessä on dynaaminen ja jatkuvasti kehittyvä alue, joka vastaa nykypäivän opetuksen tarpeisiin.
 • korostaa jatkuvaa oppimista, resursseja ja yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Haasteet voivat vaihdella organisaatiosta ja yksilöstä riippuen, mutta tavoitteena on ensisijaisesti parantaa opetuksen laatua ja tukea opiskelijoiden oppimista digitaalisessa ympäristössä.
Kuva on luoto Adobe Fireflyn tekoälyllä käskyllä: Luo minulle kuva opiskelijasta, joka käyttää opiskeluissaan VR-laseja.

Anniina Nieminen

Olen yksi Turun AKK:n puhtauspalvelualan opettajista. Toimin vastuuopettajana Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnossa, jonka toteutus on englanniksi ja Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnossa. Olen erittäin kehitysmyönteinen ja halukas kehittämään omaa ammattitaitoani sekä työtäni jatkuvasti. Kiinnostuksen kohteitani ovat mm. digipedagogiikka, digikyvykkyyden vahvistaminen, tekoäly, verkko-opetus, verkko-oppimisympäristöt, datalla johtaminen, robotiikka, digisiivous ja -siivoojat. Olen työskennellyt puhtauspalvelualalla vuodesta 2009 lähtien. Alalla olen aloittanut ruohonjuuritasolta ja työskennellyt mm. laitosapulaisena, laitoshuoltajana, tiiminvetäjänä, työnjohtajana, palveluesimiehenä, tuoteryhmäpäällikkönä, kouluttajana ja nyt täällä Turun AKK:lla opettajana.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

 • 7.2.2023 Ajankohtaista

  Ohjaajaksi eri ikäisille

  Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon perusteiden uudistuttua vuoden 2023 alusta on tutkinnossa enemmän valinnanvaraa ja mm. mahdollisuus suuntautua ohjaamaan vain yläkouluikäisiä tai aikuisia. Aiemmin tutkinnossa oli pakollisena osana aamu- ja iltapäivätoiminnan...

 • 4.1.2024 Blogi

  Ammatillisen koulutuksen kehityssuunnat

  Juttu on julkaistu Turun Sanomien Mielipiteet-sivulla 27.12.2023. Ammatillinen koulutus ja ammatilliset tutkinnot palvelevat alueen työ- ja elinkeinoelämää. Tätä palvelutehtävää kehitetään ammatillisissa oppilaitoksissa – myös meillä Turun AKK:ssa – jatkuvasti. Viimeisin valtakunnallinen ”tiekartta” piirrettiin ammatillisten tutkintojen kehittämiseen asetetun TUTKE4-työryhmän loppuraporttiin, joka valmistui 16.11.2023. Kehittämisehdotukset osuvat hyvin uuden hallitusohjelman kylkeen. Yhtenä suurena tavoitteena on joustavoittaa ammatillisten tutkintojen […]

 • 10.2.2022 Blogi

  Työelämän tyytyväisyys on ratkaisevan tärkeää ammatillisille oppilaitoksille

  Tämä kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Turun Sanomissa 10.2.2022   Ammatillisen koulutuksen rahoitus perustuu jo lähes kolmannekseltaan oppilaitoksen suorituksiin ja onnistumisiin. Perusrahoituksen lisäksi vuosittain jaettavaan rahoitukseen vaikuttavat oppilaitoksessa suoritetut tutkinnot ja tutkinnon osat sekä opiskelijoiden työllistyminen, jatko-opinnot ja opiskelija- ja työelämäpalaute. Nyt helmikuussa ammatillisten oppilaitosten työelämän sopimuskumppanit koulutus- ja oppisopimuksissa saavat ensimmäistä kertaa vastattavakseen valtakunnallisen […]

 • 19.2.2018 Blogi

  Uudet konstit kukkimaan

  Uutta ammatillista koulutusta on kohta toteutettu suomen niemellä jo kaksi kuukautta. Rivakasti läpi vedetty lakiuudistus on herättänyt resonointia monelta laidalta. Kaikessa yksinkertaisuudessaan suurin haaste on vanhasta poisoppiminen. Vanhat toimintamallit ovat juurtuneet syvälle. Vanhaan on turvallista ja helppo nojata, ja juuripa siksi uuden vertailu vanhaan ei ole millään muotoa järkevää. Se ei vie eteenpäin. Ammatillisten tutkintojen […]

 • 19.3.2024 Ajankohtaista

  Turun AKK:lle erinomaiset arvosanat työelämäyhteistyöstä

  Työelämäkumppanimme arvioivat Turun AKK:n onnistumista työelämäyhteistyössä OKM:n ja OPH:n toteuttamissa työpaikkaohjaaja- ja työpaikkakyselyssä. Jokaisessa kyselyyn vastanneessa yrityksessä on ollut Turun AKK:n oppisopimus- tai koulutussopimusopiskelija.  Kyselyissä arvioinnin kohteena on koulutuksen järjestäjän toiminta. Työelämän mielipiteitä on tärkeää kuulla ja palautteen tarkoituksena on seurata ammatillisen koulutuksen laatua sekä kehittää toimintaa ammatillisissa oppilaitoksissa. Työpaikkaohjaajat antoivat Turun AKK:lle arvosanaksi 4,6/5 Vastuulliset […]

 • 22.6.2020 Blogi

  Uudet ja vanhat konstit

  Kesän helteetkään eivät lamaannuta Turun AKK:n toimintaa. Tutkintoja, tutkinnon osia ja työelämän sertifikaatteja suoritetaan työelämän tarpeeseen läpi kesän. Osaamisen kehittämistä tarvitaan myös kesän helteillä, ja sitä löytyy meiltä! Koronakevään aikana oppiminen on Turun AKK:ssa jatkunut pääosin etä- ja verkko-oppimisena. Esimerkiksi teoriatunnit, oppimistehtävät ja arviointikokoukset allekirjoituksineen ovat toteutuneet digitaalisesti. Opiskelijamme, työelämän kumppanimme ja myös opettajamme ovat […]

Selaa kaikkia

Siirry takaisin sivun alkuun