Oppisopimus on sekä työnantajalle että työntekijälle helppo ja joustava tapa hankkia ja lisätä osaamista. Myös yrittäjä voi opiskella oppisopimuksella omassa yrityksessään. Oppisopimus on maksutonta.

Oppisopimuksen pituus ja sisältö sovitetaan työpaikan tarpeeseen. Voit tehdä oppisopimuksen helposti Turun AKK:n oppisopimustoimiston kanssa.

Turun AKK:n tarjonnassa olevat oppisopimuskoulutukset.

Oppisopimus lyhyesti

 • Perustuu päätoimiseen työskentelyyn joko työsuhteessa tai yrittäjänä. Sinulla on siis työpaikka tai toimit yrittäjänä.
 • Oppisopimuksena voit opiskella kaikkia Turun AKK:n tutkintoja.
 • Opiskelusta n. 80% tapahtuu työpaikalla ja n. 20% Turun AKK:ssa.
 • Tutkintotavoitteinen oppisopimus edellyttää tutkintoa vastaavia työtehtäviä, päätoimista työskentelyä ja työpaikkaohjaaja/-kouluttajaa.
 • Koulutuksen pituus sovitetaan työpaikan tarpeeseen ja opiskelijan aiempaan osaamiseen. Koulutuksen pituus voi olla 1 kk-2 vuotta.
 • Voit opiskella yksittäisiä tutkinnon osia tai koko tutkinnon. Myös osaamisen täydentäminen ilman tutkintotavoitetta on mahdollista.
 • Oppisopimuksesta tehdään kirjallinen sopimus, jonka allekirjoittavat opiskelija, työnantaja ja oppisopimustoimisto.
Turun AKK:n oppisopimuslogo.

Oppisopimusinfot VERKOSSA keskiviikkoisin

Turun AKK:n oman oppisopimustoimiston oppisopimusinfot verkossa.

Info on tarkoitettu työpaikkojen edustajille, opiskelijoille ja kaikille oppisopimuksesta kiinnostuneille.

Nähdään linjoilla!

Opiskelijoille

Oppisopimuskoulutus sopii kaikille 16-65-vuotiaille Suomessa asuville henkilöille. Oppisopimus on käytännönläheinen tapa opiskella uusi ammatti, päivittää osaamista ja kehittää itseään. Oppisopimuksen tavoitteena on yleensä tutkinnon suorittaminen. Oppisopimus voidaan solmia uudelle työntekijälle tai jo työssä olevalle työntekijälle tai yrittäjälle. Tarvittaessa opiskelija itse hankkii oppisopimustyöpaikan.

Oppisopimus opiskelijan kannalta

 • Työehtosopimuksen mukainen vähintään harjoittelijan palkka.
 • Kokopäivätyö, vähintään 25 tuntia viikossa.
 • Työehtosopimuksen mukaiset etuudet, esim. lomat.
 • Maksuton opetus.
 • Oppisopimustoimistolta korvausta, jos työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisenkoulutuksen ajalta:
  – päivärahaa 15 €/pv
  – päivärahan lisäksi perheavustusta 17 €/pv (jos on alle 18-vuotiaita huollettavia).
 • Matkakorvausta maksetaan, kun yhdensuuntaisen matkan pituus on yli 10 km. Korvausta maksetaan yhdeltä edestakaiselta matkalta/viikko.
  – Matkakorvausta maksetaan 0,20 €/kilometri.
 • Päivärahaa, perheavustusta ja matkakorvausta haetaan Study  oppisopimusopiskelijoille ohjelman kautta. Katso kohta sähköinen asiointi.
 • Opintososiaalinen etuus on verotonta. Ilmoitamme tulorekisteriin maksetun päivärahan ja perheavustuksen.
 • Tutkinnon suorittaneet saavat eri hakemuksesta ammattitutkintostipendin, joka haetaan Työllisyysrahastosta.

Mihin sitoudut?

 • Tekemään työtä ja noudattamaan työnantajan ohjeita.
 • Opiskelemaan työpaikalla sekä osallistumaan oppilaitoksessa annettaviin opintoihin.
 • Suorittamaan tutkinnon.
 • Ilmoittamaan työhön tai opintoihin liittyvät muutokset oppisopimustoimistoon.
 • Ilmoittamaan oppisopimustoimistoon, mikäli opintoihin tulee pidempi katkos.

Miten pääset oppisopimuskoulutukseen?

 • Sovi ensin työsuhteesta ja oppisopimuksesta työnantajan kanssa.
 • Ota sen jälkeen yhteyttä oppisopimustoimistoon.

Työnantajille

Oppisopimuskoulutuksen avulla voit rekrytoida uusia henkilöitä tai päivittää nykyisen henkilöstön ammatillista osaamista.

Oppisopimus työnantajan kannalta

 • Saat työpaikan tarpeisiin räätälöidyn koulutuksen (tutkinnon perusteet huomioiden).
 • Opiskelijan tietopuolinen koulutus on maksutonta.
 • Oppisopimustoimisto maksaa työnantajalle koulutuskorvausta työssä oppimisen ohjauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin.
 • Työnantaja voi hakea TE-toimistosta palkkatukea, kun oppisopimus tehdään työttömän työnhakijan kanssa. Työsuhde ei saa alkaa ennen kuin tukipäätös on saatu TE-toimistolta.

Mihin sitoudut työnantajana?

 • Maksamaan työntekijälle vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
 • Nimeämään työpaikalta työpaikkaohjaajan, joka vastaa käytännössä opiskelijan työpaikalla tapahtuvan koulutuksen järjestelyistä.
 • Huolehtimaan siitä, että opiskelijalle järjestetään tutkintoa vastaavia työtehtäviä
 • Opiskelija voi osallistua tietopuoliseen opetukseen henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti.
 • Arvioimaan säännöllisesti yhdessä opiskelijan kanssa oppimisen edistymistä ja toimittamaan tiedot näistä väli- ja loppuarvioinneista oppisopimustoimistoon.
 • Järjestämään työelämän arvioijat tutkintotilaisuuksiin.

Miten alkuun?

 • Ota yhteyttä oppisopimustoimistoon – suunnitellaan oppisopimuskoulutuksen hyödyntämistä yrityksesi henkilöstökoulutuksessa tai rekrytoinnissa.

Koulutuskorvauksen suuruus

 • Perustutkintoon johtavassa koulutuksessa 200€/kk rekrytoivissa oppisopimuksissa
 • Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon johtavassa koulutuksessa 100€/kk rekrytoivissa oppisopimuksissa.

Työpaikkaohjaajille

Oppisopimuskoulutuksessa työssä oppiminen on avainasemassa, koska suurin osa koulutuksesta tehdään tutkinnon edellyttämiä työtehtäviä tekemällä. Nimetty työpaikkaohjaaja vastaa käytännössä opiskelijan työpaikalla tapahtuvan koulutuksen järjestelyistä, oppimisen ohjauksesta ja työtehtäviä opettamisesta. Hyvä työpaikkaohjaaja on oman alansa ammattilainen, joka on kiinnostunut toisen ihmisen tukemisesta ja ohjaamisesta.

Työpaikkaohjaajan keskeisiä tehtäviä ovat

 • Työssä oppimisen suunnittelu ja ohjaus työtehtäviin.
 • Opiskelijan tukeminen ja kannustaminen.
 • Jaksopalautteen antaminen ja oppimisen arvioiminen kaksi kertaa vuodessa sekä päättöpalautteen antaminen oppisopimuksen päättyessä.

Mitä tarkoittaa työssä oppimisen arviointi?

 • Arviointikeskusteluja käydään säännöllisesti opiskelijan ja työnantajan välillä, mukana voi olla myös muita työyhteisön jäseniä.
 • Oppisopimustoimisto toimittaa arviointipyynnön työnantajalle, kun arviointi on ajankohtainen.
 • Arvioinnin tekeminen on edellytys koulutuskorvauksen saamiselle. Arvioinnin tarkoitus on innostaa ja ohjata oppimaan.
 • Työpaikkaohjaaja antaa opiskelijalle palautetta sekä keskustelee opiskelijan kanssa oppimiskokemuksista.
 • Työpaikkaohjaaja ei yleensä voi toimia tutkintotilaisuudessa arvioijana.

Arviointikeskustelun aiheita ovat mm.

 • tehtävien monipuolisuus
 • mahdollisuudet työkiertoon
 • tietopuolisen opetuksen edistyminen
 • aikataulut
 • opiskeluohjelman sisältö
 • seuraavat työtehtävät
 • opetuksen ja arvioinnin järjestelyt
 • työyhteisön palaute
 • ongelmien ratkaisut
 • viestit koulutuksen järjestäjälle

Lisätietoja työpaikkaohjaajan tehtävistä (siirryt ulkopuolisen tarjoajan sivulle)

Yrittäjän oppisopimus

Myös yrittäjä voi kouluttautua oppisopimuksella. Periaatteet ovat pääosin samat kuin oppisopimuskoulutuksessa yleensä.

Tärkeimmät tiedot yrittäjän oppisopimuksesta:

 • Yrittäjän oppisopimuskoulutus perustuu koulutuksen järjestäjän ja yrittäjän väliseen sopimukseen koulutuksen järjestämisestä.
 • Yrittäjän oppisopimus on mahdollinen, kun henkilö toimii päätoimisesti yrittäjänä.
 • Oppisopimuksen solmiminen edellyttää, että yrittäjä työskentelee päätoimisesti tutkintoa vastaavissa tehtävissä vähintään 25 tuntia viikossa.
 • Yrittäjän oppisopimuksessa mentoriksi sovitaan joko yrittäjän omassa yrityksessä tai toisessa työpaikassa työskentelevä tai mentoriksi soveltuva ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö. Jos yrittäjällä on  mentorina toinen yrittäjä, hänen kanssa tehdään ohjaussopimus (vastaava kuin työpaikkaohjaaja). Yrittäjän oppisopimus ei toteudu ilman mentoria.
 • Yrittäjän oppisopimuksessa voidaan koulutuskorvausta maksaa tietyin edellytyksin, mutta vain oman yrityksen ulkopuoliselle mentorille.

Yrittäjän oppisopimuksen kustannukset:

 • Tietopuolinen koulutus on yrittäjälle maksutonta.
 • Yrittäjälle ei makseta koulutuskorvausta omassa yrityksessä tehdystä opintoihin liittyvästä käytännön työstä. Toiselle yritykselle voidaan maksaa koulutuskorvausta oppisopimuskoulutuksessa olevan yrittäjän ohjauksesta ja neuvonnasta aiheutuviin kustannuksiin. Koulutuskorvausta ei voida maksaa yksityiselle henkilölle.
 • Oppisopimuskoulutuksessa olevalla yrittäjälla on mahdollisuus saada opintososiaalisia etuja.

Haussa oppisopimustyöpaikka

Haemme yrityksiä, työnantajia ja työpaikkoja, jotka ovat valmiita kouluttamaan oppisopimuksella työelämään ammattilaisia. Oppisopimuskoulutus soveltuu kaikille, jotka haluavat kouluttaa työn ohessa jo alalla työskenteleviä tai alalle pyrkiviä, uusia tulokkaita.

Meiltä saat

 • Henkilökohtaisesti suunnitellun valmistavan koulutuksen.
 • Tutkinnon suorittamisen joustavasti näyttötutkintona.
 • Henkilökohtaisen ohjauksen ja ohjaajan koulutuksen ajaksi.
 • Oppisopimusrahoituksen työn ohessa tapahtuvaan koulutukseen sekä ammatillisen tutkinnon suorittamiseen.

Tarvittaessa tarjoamme apua henkilöstön osaamiseen kehittämisen kartoittamiseen. Kysy meiltä lisää!

TURUN AKK:N OPPISOPIMUSTOIMISTON YHTEYSTIEDOT

Oppisopimuspäällikkö
Risto Ahokaara
– Autoala
– Kiinteistönhoito
– Kone- ja tuotantotekniikka
– Rakennusala
– Sähkö- ja automaatioala
– Talotekniikka
– Turvallisuusala
040 714 1899
risto.ahokaara@turunakk.fi
Koulutussuunnittelija
Aija Huhtamäki
– Isännöinti
– Johtaminen ja esimiestyö
– Matkailuala
040 517 8006
aija.huhtamaki@turunakk.fi
Koulutussuunnittelija
Anniina Lehtinen
– Hoiva-avustajat
– Koulunkäynninohjaajat
– Lähihoitajat
– Perhepäivähoitajat
– Puhdistuspalveluala
040 485 4976
anniina.lehtinen@turunakk.fi
Koulutussuunnittelija
Pasi Ylirönni
– Lastinkäsittely
– Liiketoiminta
– Nosturikoulutukset
– Rakennuspeltisepät
– Yrittäjyys

040 714 1880
pasi.ylironni@turunakk.fi
Oppisopimusassistentti
Outi Marjamaa
– Hoiva-avustajat
– Kasvatusala
– Kiinteistönhoito
– Lähihoitajat
– Puhtauspalvelut
– Rakennusala
– Sähkö- ja automaatioala
– Turvallisuusala

040 714 1872
outi.marjamaa@turunakk.fi
Oppisopimusassistentti
Pirjo Nieminen
– Autoala
– Isännöinti
– Johtaminen ja esimiestyö
– Kone- ja tuotantotekniikka
– Lastinkäsittely
– Liiketoiminta
– Matkailuala
– Nosturikoulutukset
– Rakennuspeltisepät
– Talotekniikka
– Yrittäjyys

040 729 4838
pirjo.nieminen@turunakk.fi

Käyntiosoite

Turun Aikuiskoulutuskeskus/Oppisopimustoimisto
Artukaistentie 11-13, 20240 Turku
0207 129 460
040 714 1885
oppisopimus@turunakk.fi